“กระบวนการสันติ” และการเยี่ยม “พี่น้อง” ที่สนามหลวง

            (4 – 5 มี.ค. 49) ไปร่วมงานประชุมหารือกับ คุณจอน อึ๊งภากรณ์ (สมาชิกวุฒิสภาและผู้รับรางวัลแม็กไซไซคนล่าสุดของประเทศไทย) และคนอื่นๆอีกประมาณ 15 คน เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 49 เกี่ยวกับภาวะวิกฤตทางการเมืองและทางสังคม มีข้อสรุปเป็น “จดหมายเปิดผนึก” ของกลุ่มที่ไปร่วมประชุมหารือซึ่งลงใน นสพ.มติชน วันที่ 5 มี.ค. 49 หน้า 2 ดังนี้
จดหมายเปิดผนึกจากส.ว.-นักวิชาการ ถึงประชาชนชาวไทย-วอนใช้"สันติ"
            เช้าวันนี้ (4 มีนาคม) บุคคลผู้มีรายนามข้างท้ายนี้ ได้ร่วมกันปรึกษาหารือถึงสถานการณ์ปัจจุบันด้วยความห่วงใยว่าอาจจะเกิดความรุนแรง จึงมีความเห็นร่วมกันว่า
            1.การชุมนุมโดยสงบ เปิดเผย และไม่ใช้กำลัง เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย มีความชอบธรรม เป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ได้รับการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ
            2.การต่อสู้และความขัดแย้งทางการเมืองอย่างสันติที่เกิดขึ้น เป็นวิถีทางของระบอบประชาธิปไตย ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาทางการเมืองอย่างมีส่วนร่วมของประชาชนที่สำคัญ และเป็นเวทีการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของพลเมือง
            3. ขอเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งทหาร ตำรวจ และส่วนอื่นๆ พึงตระหนักในบทบาทของการส่งเสริมให้เกิดความสงบ สันติ และเคารพสิทธิขั้นพื้นฐานในการแสดงออกทางการเมือง โดยวางตัวเป็นกลางและไม่ใช้ความรุนแรงอย่างเคร่งครัด
            4.ขอให้ผู้ชุมนุมทุกกลุ่มยึดมั่นในสันติวิธี และหลีกเลี่ยงการสร้างเงื่อนไขที่จะก่อให้เกิดความรุนแรงทุกรูปแบบ
            5.ขอเรียกร้องต่อประชาชนไทยให้ร่วมกันตรวจสอบสื่อสารมวลชนทุกแขนง และร่วมกันสร้างสรรค์มาตรการเพื่อลงโทษสื่อที่บิดเบือน เลือกปฏิบัติ อาทิ การเชิญชวนให้งดเว้นการดู ฟัง และอ่าน หรืองดเว้นการซื้อสินค้าที่ลงโฆษณาในสื่อนั้น เป็นต้น 
            4 มีนาคม 2549
            เกษม ศิริสัมพันธ์               จอน อึ๊งภากรณ์                  นิธิ เอียวศรีวงศ์
            นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ         ทิชา ณ นคร                       ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม
            พระไพศาล วิสาโล            มาลี พฤกษ์พงศาวลี          รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
            วิรัตน์ วัฒนศิริธรรม          ศรีสว่าง พั่ววงศ์แพทย์       สงวน นิตยารัมภ์พงศ์
            อมรา พงศาพิชญ์               ม.ร.ว.อคิน รพีพัฒน์
ไปเยี่ยม “พี่น้อง” ที่สนามหลวง
            ตอนเย็นของวันที่ 5 มี.ค. 49 ได้ไปเยี่ยม “พี่น้อง” ซึ่งชุมนุมกันอยู่ที่ ท้องสนามหลวง โดยอัดสำเนาข้อความดังต่อไปนี้ ไปเผยแพร่ด้วย
            “ผมสนับสนุน
            กระบวนการชุมนุมของกลุ่มประชาชน เพื่อแสดงความเห็นและเรียกร้อง
            อย่างสงบ สันติ อดทน อดกลั้น โดยใช้สติ ปัญญา ความดี ความรู้ เป็นพลังสำคัญ
            เพราะนี่คือกระบวนการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมและร่วมไตร่ตรอง ที่มีความชอบธรรมและเหมาะสม
            ตามหลักการและเจตนารมณ์ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (มาตรา 76 และอื่นๆ)
            รวมทั้งสอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตยที่ถือปฏิบัติกันในประเทศที่ได้รับการพัฒนาทางการเมืองมากกว่าประเทศไทยอีกด้วย
            ด้วยความปรารถนาดีต่อส่วนรวม
            ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม  5 มีนาคม 2549”

ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม
10 มี.ค. 49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรมความเห็น (0)