หลักการจัดการที่นำมาใช้ในชีวิจประจำวัน

ปัจจุบันการบริหารงานมีกลยุทธ์และแนวทางมากมายที่ดำเนินธุรกิจประสบความสำเร็จไปด้วยดี   หากมีปัญหาในด้านที่ตนไม่ชำนาญก็จะทำให้ไม่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้  เพราะการดำเนินงานไม่มีหลักการจัดการที่ดีต่อการทำงาน งานที่ออกมาก็จะไม่ประสบผลสำเร็จที่เราได้คาดหวังไว้   ดังนั้นหลักการจัดการจึงจำเป็นต่อชีวิตประจำวันของเราโดยที่ใช้ในการควบคุมการผลิต  การทำงาน  การประสานงาน  การติดต่องาน เป็นต้น  การจัดการเป็นมีความสำคัญต่อองค์การ  เพราะถ้าหากมีการจัดการอย่างเป็นระบบแล้ว  ย่อมทำให้องค์การมีผลผลิตที่ดี  มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาด   ทั้งนี้หากองค์การมีการจัดการเป็นระบบที่ดี  มีขั้รตอนที่ไหลลื่นไม่ติดขัด  ก็สามารถนำทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การได้  ก็ย่อมทำให้องค์การนั้นบรรลุเป้าหมายที่วางไว้  เพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ที่อาจจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับการผลิตหรือระบบการทำงานภายในองค์การรวมทั้งความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีในยุคโลกาภิวัตน์  ให้สำเร็จลุล่วงปด้วยดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หลักการจัดการที่นำไปใช้ในชีวิตประจำวันความเห็น (1)

ซาไกยูไนเต็ด
IP: xxx.143.144.242
เขียนเมื่อ 

โอ้ ! พระเจ้าจอร์ด เอ็มยอดมาก !!!!