GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

หลักการจัดการที่นำมาใช้ในชีวิจประจำวัน

ปัจจุบันการบริหารงานมีกลยุทธ์และแนวทางมากมายที่ดำเนินธุรกิจประสบความสำเร็จไปด้วยดี   หากมีปัญหาในด้านที่ตนไม่ชำนาญก็จะทำให้ไม่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้  เพราะการดำเนินงานไม่มีหลักการจัดการที่ดีต่อการทำงาน งานที่ออกมาก็จะไม่ประสบผลสำเร็จที่เราได้คาดหวังไว้   ดังนั้นหลักการจัดการจึงจำเป็นต่อชีวิตประจำวันของเราโดยที่ใช้ในการควบคุมการผลิต  การทำงาน  การประสานงาน  การติดต่องาน เป็นต้น  การจัดการเป็นมีความสำคัญต่อองค์การ  เพราะถ้าหากมีการจัดการอย่างเป็นระบบแล้ว  ย่อมทำให้องค์การมีผลผลิตที่ดี  มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาด   ทั้งนี้หากองค์การมีการจัดการเป็นระบบที่ดี  มีขั้รตอนที่ไหลลื่นไม่ติดขัด  ก็สามารถนำทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การได้  ก็ย่อมทำให้องค์การนั้นบรรลุเป้าหมายที่วางไว้  เพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ที่อาจจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับการผลิตหรือระบบการทำงานภายในองค์การรวมทั้งความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีในยุคโลกาภิวัตน์  ให้สำเร็จลุล่วงปด้วยดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): uncategorized
หมายเลขบันทึก: 18342
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 1
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

โอ้ ! พระเจ้าจอร์ด เอ็มยอดมาก !!!!