นำหลักการจัดการมาใช้จัดนิทรรศการหมู่บ้านท่องเที่นว OTOP

จัดนิทรรศการหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP

     กลุ่มงาน OTOP  สำนักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว จัดนิทรรศการหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพของผู้นำการเปลี่ยนแปลงในหมู่บ้าน/ชุมชน (Capacity Building Program of Village Change Agent)
ระหว่างวันที่ 25-28 กุมภาพันธ์ 2549  มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากทั่วประเทศประมาณ 3,000 คน และมีผู้สนใจชมนิทรรศการ จดบันทึกข้อมูล ถ่ายภาพ และสอบถามข้อมูลหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP ประมาณ 2,500 คน

สำนักพัฒนาบริการท่องเที่ยว จัดประชุมระดมความคิดเห็นมาตรฐานพ่อครัว/แม่ครัว (ระยะที่ 1)

      สำนักพัฒนาบริการท่องเที่ยว ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ที่ปรึกษาโครงการ) จัดประชุมระดมความคิดเห็นการพัฒนามาตรฐานอาชีพด้านการท่องเที่ยว (ระยะที่ 1) ของพ่อครัว/แม่ครัว ผู้ช่วยหัวหน้าพ่อครัว/แม่ครัว และหัวหน้าพ่อครัว/แม่ครัว
     ตามโครงการพัฒนามาตรฐานอาชีพด้านการท่องเที่ยว (ระยะที่ 1) ของพ่อครัว/แม่ครัว ผู้ช่วยหัวหน้าพ่อครัว/แม่ครัว และหัวหน้าพ่อครัว/แม่ครัว  เพื่อระดมความคิดเห็นพิจารณาข้อกำหนดของมาตรฐานอาชีพ แนวทางและวิธีการประเมินและพัฒนาบุคลากรให้ได้มาตรฐาน และปรับร่างมาตรฐานดังกล่าวให้มีความสมบูรณ์และสามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้จริงอย่างมีคุณภาพ และให้สอดคล้องกับการเปิดเสรีการค้าบริการ ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อการค้าและบริการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยได้รับความสนใจ จากผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ของภัตตาคารและโรงแรม อย่างมาก

มาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

     การท่องเที่ยวมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมบริการที่ประกอบด้วยธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันเป็นลูกโซ่โดยมีธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจนำเที่ยว ธุรกิจการเดินทางระหว่างประเทศ ธุรกิจโรงแรม  และธุรกิจรองได้แก่ ธุรกิจการจำหน่ายของที่ระลึก ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจการเดินทางในประเทศ เป็นต้น  รวมทั้งยังเป็นธุรกิจที่กระตุ้นอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ เช่น อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมการก่อสร้างและพัฒนาที่ดิน และยังส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งก่อให้เกิดการกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนในระดับรากหญ้า

     ดังนั้น การท่องเที่ยวจึงเป็นอุตสาหกรรมที่รัฐบาลหลายประเทศให้ความสำคัญในฐานะที่เป็นยุทธศาสตร์หลักในการสร้างรายได้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศให้แก่ระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างรวดเร็ว โดยได้กำหนดให้การท่องเที่ยวมีความสำคัญในลำดับต้นของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   พร้อมทั้งเร่งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในประเทศเพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเดิมและแหล่งท่องเที่ยวใหม่

     ประเทศไทยเป็นหนึ่งในหลายประเทศที่ให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวในฐานะที่เป็นการค้าบริการที่มีศักยภาพเพื่อสร้างงาน กระจายรายได้ และหารายได้จากเงินตราต่างประเทศ โดยได้ระบุวัตถุประสงค์และแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวไว้ในยุทธศาสตร์การเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ กล่าวคือ “พัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มการจ้างงานและกระจายรายได้สู่ชุมชน เน้นการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ และพัฒนาธุรกิจบริการที่มีศักยภาพใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น ซึ่งรวมถึง วิถีชีวิต สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีพื้นบ้าน ตลอดจนการส่งเสริมไทยเที่ยวไทย และการประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อบ้าน” พร้อมทั้งตั้งเป้าหมายที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวแห่งเอเชีย (Tourism Capital of Asia) ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ (Quality Tourism Destination) ภายในปี 2551
  แม้ว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยเป็นหนึ่งในห้าอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการเป็นสินค้าที่มีความเป็นเลิศในตลาดโลก (World Leader in Niche Markets) ก็ตาม แต่ก็มีประเด็นท้าทายที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาขีดความสามารถทางการท่องเที่ยวของไทยคือ ปัญหาวงจรกับดักราคาต่ำ ซึ่งเป็นผลจากการที่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีการแข่งขันอย่างรุนแรงโดยใช้การลดราคาและลดคุณภาพเป็นเครื่องมือสำคัญ เนื่องจากการขาดการกำหนดมาตรฐานของสินค้าและบริการ รวมทั้งขาดระบบการติดตามและควบคุมให้ผู้ประกอบการรักษามาตรฐานของสินค้าและบริการตามที่กำหนดไว้ และไม่มีบทลงโทษที่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะทำให้ผู้ประกอบการเกิดความเกรงกลัว
     ดังนั้น เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และแก้ไขปัญหาวงจรกับดักราคาต่ำ รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดเสรีการค้าบริการของประเทศ   สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยวซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการพัฒนามาตรฐานบริการด้านการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยว ได้ตระหนักถึงความสำคัญของมาตรฐานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งจะช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย   จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐานการท่องเที่ยวของประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เพื่อทำหน้าที่จัดทำมาตรฐานการท่องเที่ยวของประเทศไทย กำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อให้มีการนำมาตรฐาน ฯ ไปใช้  และเสนอแนะรูปแบบการบริหารจัดการเพื่อให้มาตรฐานการท่องเที่ยวบังเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น  ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการอำนวยการมาตรฐานการท่องเที่ยวของประเทศไทย และคณะอนุกรรมการมาตรฐานต่างๆ จำนวน 6 คณะ โดยมีผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ดังนี้
     คณะกรรมการอำนวยการมาตรฐานการท่องเที่ยวของประเทศไทย (Thailand Tourism Standards Committee) โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว เป็นประธาน  และได้จัดประชุมจำนวน 3 ครั้ง
คณะอนุกรรมการมาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยว (Thailand Tourism Standard Sub-Committee on Accommodation)  โดยมีนายกสมาคมโรงแรมไทย (นายชนินทธ์ โทณวนิก) เป็นประธาน และได้จัดประชุมจำนวน 2 ครั้ง
     คณะอนุกรรมการมาตรฐานบริการเพื่อการท่องเที่ยว (Thailand Tourism Standard Sub-Committee on Services Related) โดยมีประธานสภาอุตสาหกรรม ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นประธาน และได้จัดประชุมจำนวน 4 ครั้ง
     คณะอนุกรรมการมาตรฐานห้องน้ำสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยว (Thailand Tourism Standard Sub-Committee on Public Restroom) โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว (นางธนิษฐา มณีโชติ) เป็นประธาน จัดประชุมจำนวน 4 ครั้ง
     คณะอนุกรรมการมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว (Thailand Tourism Standard Sub-Committee on Destination) โดยมีที่ปรึกษาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ระดับ 11 (นายภราเดช พยัฆวิเชียร) เป็นประธาน และได้จัดประชุมจำนวน 1 ครั้ง
     คณะอนุกรรมการมาตรฐานอาชีพเพื่อการท่องเที่ยว (Thailand Tourism  Standard Sub-Committee on Tourism Professionals)  โดยมีรองประธาน สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฯ (นายกงกฤช หิรัญกิจ) เป็นประธาน ประชุมครั้งที่ 1/2548 วันที่ 15 กรกฎาคม 2548
  คณะอนุกรรมการมาตรฐานกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว (Thailand Tourism Standard Sub-Committee on Activities) โดยมีนายกสมาคมไทยธุรกิจ การท่องเที่ยว (ATTA) เป็นประธาน ประชุมครั้งที่ 1/2548 วันที่ 20 กรกฎาคม 2548
สำหรับผลงานที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการมาตรฐานการท่องเที่ยว สรุปได้ดังนี้
     Roadmap การพัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยวของประเทศไทย
กระบวนการจัดทำมาตรฐาน การท่องเที่ยวของประเทศไทย
ร่างมาตรฐานการท่องเที่ยวของประเทศ ได้แก่ มาตรฐานโรงแรม มาตรฐานบริการอาหารเพื่อการท่องเที่ยว มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยว มาตรฐานล่องแก่ง มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม กระบวนการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวของประเทศไทยตราสัญลักษณ์มาตรฐานการท่องเที่ยวของประเทศไทย

     สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สัมมนาเพื่อพัฒนาแนวทางในการแก้ปัญหาการขาดแคลนมัคคุเทศก์

     สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว โดยสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ได้จัดสัมมนา    เพื่อพัฒนาแนวทางในการแก้ปัญหาการขาดแคลนมัคคุเทศก์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องบอลลูน 1 ชั้น 2 โรงแรมรอยัลภูเก็ต ซิตี้ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 152 คน โดยการสัมมนาดังกล่าว ได้เปิดเวทีให้กับมัคคุเทศก์ ได้แสดงความคิดเห็น เสนอประเด็นปัญหา อุปสรรค ข้อสังเกต ซึ่งสาระสำคัญของการสัมมนามีดังนี้
                     - ขอให้หน่วยงานภาครัฐสนับสนุนงบประมาณให้แก่มัคคุเทศก์
                     - ขอให้ฝึกอบรมด้านภาษา ให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยว
                     - ค่าธรรมเนียมของการเข้าชมอุทยานแห่งชาติ
                     - ไกด์เถื่อนชาวต่างชาติ โดยเฉพาะภาษารัสเซีย
                     - Sitting Guide
                     - การขาดความสามัคคี ไม่มีการรวมตัว
                     - มาตรฐานห้องน้ำ
                     - ขอให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
                    ซึ่งสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว จะได้รวบรวมข้อมูลต่างๆ ดังกล่าว นำไปประเมินและแสวงหาแนวทาง เพื่อก่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นำหลักการจัดการมาใช้จัดนิทรรศการหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOPความเห็น (3)

ครูแว่น
IP: xxx.143.144.242
เขียนเมื่อ 
โอ้โห ! อลังการดาวล้านดวงมากจ๊ะ น่าสนใจดีนะ
na017
IP: xxx.143.144.242
เขียนเมื่อ 

ดีจ๊ะเพราะเป็นการพัฒนาชุมชนของเราให้มีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เข้ามาเพื่อที่  เป็นการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน

ที่รัก !!!
IP: xxx.143.144.242
เขียนเมื่อ 

คนพิมพ์เรื่องต้องหน้าตาน่ารักแน่ๆๆๆๆๆๆๆ เลยนะ