การนำหลักการจัดการไปใช้จะต้องมีการวางแผนในการควบคุมการทำงานของเรา เราสามารถวางแผนงานของเราไว้ล่วงหน้า  การวางแผนงานไว้ทำให้เรามีจุดมุ่มหมายที่จะทำงาน  ในการวางแผนงานนั้นเราที่จะจัดองค์กรของเรานั้นจะต้องมีการจัดการวางแผนที่เราทำว่าจะทำอะไรภายในชีวิตประจำวันของเราทำอะไรบ้าง  และการทำงานของเราอาจจะมีข้อผิดพลาดอะไรก็แล้วแต่เราสามารถที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาเองได้  การทำงานที่ดีนั้นเราควรที่จะมีการนำหลักการมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการทำงานของเรา  การดำเนินงานจะประสบผลสำเร็จหรือล้มเหลวก็ขึ้นอยู่กับการจัดการหรือการวางแผนการทำงานภายในชีวิตประจำวันที่เราทำอยู่  การทำงานเราควรทำให้เป็นระเบียบวินัย  และการทำงานในหน้าที่ควรมีความรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ  ต้องให้ความช่วยเหลือผู้อื่นด้วย