การปฏิบัติงานเป็นทีมจำเป็นต้องมีความจริงใจต่อคนในทีม ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น หรือสมาชิกภายในกลุ่ม  ร่วมกันแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของตนเอง พร้อมที่จะทำงานร่วมกันในหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเต็มความรู้ความสามารถ  ต้องให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ยอมรับความสามารถของผู้อื่น ทำงานไม่ก้าวก่ายหน้าที่ของผู้อื่น  ต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงานในทีม   มีการติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกในกลุ่มเพื่อความเข้าใจอันดีต่อกัน 
      มีกฏระเบียบปฏิบัติภายในกลุ่ม เพิ่มพูนทักษะความสามารถในการทำงานของสมาชิกในกลุ่ม ซึ่งในปัจจุบันนิยมการทำงานเป็นทีมร่วมกันมากกว่าการทำงานคนเดียว  การทำงานเป็นทีมหรือเป็นกลุ่มเป็นการช่วยกันคิดช่วยกันลงมือทำ ช่วยกันภายในกลุ่มการทำให้ทีมงานมีประสิทธิภาพผู้นำจะต้องมีศิลปะในการาจูงใจให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการร่วมมือในการทำงานด้วยความเต็มใจ  ผู้นำจะต้องเป็นผู้จัดการที่ดี คอยประสานงานทั้งในทีมงานของตนเองและของผู้อื่น ที่เกี่ยวข้องในการทำงาน คอยช่วยเหลือแก้ไขปัญหาจากการทำงานคอยดูแลความเป็นอยู่ของสมาชิกในทีมงาน  คอยสนับสนุนการทำงาน  คอยให้กำลังใจสมาชิกในทีมงานเมื่อมีการทำงานผิดพลาด 
     ดังนั้นทีมงานที่จะมีประสิทธิภาพ  ผู้นำทีมงานต้องเป็นผู้นำที่ดี มีศักยภาพในการทำงานเป็นทีมด้วย