ยุทธศาสตร์การใช้ICT เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเชื่อมโยงองค์ความรู้สู่สังคมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


การนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ คือ การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยี

               
                ยุทธศาสตร์ในข้อนี้เป็นหนึ่งในหลายๆข้อของทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ทันต่อโลกในยุคสมัยที่มีการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการศึกษาและชีวิตประจำวัน เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ในด้านศาสตร์ต่างๆ เพื่อนำมาเผยแพร่และแลกเปลี่ยนให้คำปรึกษาผ่านทางสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีความหลากหลายและเข้าถึงความต้องการทางสังคมมากขึ้น
                WWW.GOTOKNOW.COM ก็เป็นเว็บไซต์หนึ่งที่มีการนำยุทธศาสตร์ตามข้อนี้มาประยุกต์เพื่อเป็นการรวบรวมองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆจากหลากหลาย บุคลากร นักวิชาการ อาจารย์  นิสิตนักศึกษา ที่มาจากสถาบันต่างกันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ SHAR ความรู้ซึ่งกันและกันพร้อมทั้งให้คำแนะนำรวมกันเป็นชุมชนต่างๆ เพื่อให้เกิดแง่คิดที่กว้างมากขึ้น พร้อมทั้งเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลเปิดเผยต่อสังคม บุคคลภายนอกสามารถเข้ามามีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นได้โดยไม่จำเป็นต้องเฉพาะสำหรับกลุ่มบุคคลใดกลุ่มหนึ่ง หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งที่จัดทำขึ้น ทุกคนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมกันได้หมด ซึ่งถือได้ว่าเป็นการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตอนหนึ่งมาประยุกต์ใช้ในสภาวะทางสังคมและเศรษฐกิจของไทยในปัจจุบัน ในเรื่องของเงื่อนไขความรู้และเงื่อนไขคุณธรรม
                ๐ เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน  เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ  
                ๐ เงื่อนไขคุณธรรม ที่ต้องเสริมสร้างประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน มีความเพียรใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต
                การนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ คือ การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยี
“ ถ้าไม่มี เศรษฐกิจพอเพียง เวลาไฟดับ…
จะพังหมด ทำอย่างไร.ที่ที่ต้องใช้ไฟฟ้าก็ต้องแย่ไป
…หากมี เศรษฐกิจพอเพียง แบบไม่เต็มที่
ถ้าเรามีเครื่องปั่นไฟ ก็ให้ปั่นไฟ
หรือถ้าขั้นโบราณกว่า มือก็จุดเทียน
คือมีทางที่จะแก้ไขปัญหาเสมอ
…ฉะนั้น เศรษฐกิจพอเพียง นี้ก็มีเป็นขั้นๆ
แต่จะบอกว่า  เศรษฐกิจพอเพียง นี้
ให้พอเพียงเฉพาะตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์ นี่เป็นสิ่งที่ทำไม่ได้
จะต้องมีการแลกเปลี่ยน ต้องมีการช่วยกัน
...พอเพียงในทฤษฎีในหลวงนี้ คือให้สามารถที่จะดำเนินงานได้”

อ้างอิง
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

.ศ.2547-2549
www.sufficiencyeconomy.org
www.northenstudy.org

คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 18286เขียนเมื่อ 9 มีนาคม 2006 22:47 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 มิถุนายน 2012 21:43 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี