รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นช่วยพิสูจน์


          เมื่อวันที่ 28 ก.ค.48   มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์   แถลงข่าวผู้ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจำปี พ.ศ.2548   ได้แก่ ศ. นพ. รัชตะ     รัชตะนาวิน กับ ศ. นพ. บุญส่ง  องค์พิพัฒนกุล แห่งคณะแพทยศาสตร์ รพ. รามาธิบดี   จากผลงานวิจัยด้านฮอร์โมน  ต่อมไร้ท่อและโรคกระดูกพรุน

 

                                            

 


          เมื่อกลางปี พ.ศ.2541   ขณะที่ผมเป็น ผอ.สกว.   ได้ถูกหนังสือพิมพ์ 2 ฉบับโจมตีว่า สกว. ให้ทุนแบบเละเทะ  เล่นพวก  และไม่ตรงเป้าของประเทศ   โครงการวิจัยที่ถูกโจมตีมากคือโครงการวิจัยโรคกระดูกพรุนของ อ.หมอรัชตะ   เรื่องนี้ผมได้เขียนไว้ในหนังสือ “เส้นทางสร้างสรรค์ สกว.  ประสบการณ์ลองผิดลองถูกในการบริหารองค์กรอิสระ” หน้า 47 – 48

 

                                             


          7 ปีให้หลัง   การประกาศให้รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นแก่แพทย์ 2 ท่านนี้   จากผลงานเด่นเกี่ยวกับโรคกระดูกพรุน   เป็นข้อพิสูจน์ integrity ในการทำงานของ สกว. ในขณะนั้น
         
          นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า   การพิสูจน์ integrity ต้องการความอดทน  เวลา  และข้อพิสูจน์เชิงประจักษ์


          นำมาเขียนไว้เป็นกำลังใจแก่ผู้ทุ่มเททำงานเชิงนวัตกรรมเพื่อส่วนรวมที่กำลังถูกผู้สูญเสียเล่นงานอยู่ให้อดทนและต่อสู้ครับ


                                                                                                วิจารณ์  พานิช
                                                                                                   1 ส.ค.48