KKU_One Stop Service

จากการเตรียมการมาเป็นระยะเวลา ทีมงาน KKU ซักซ้อมก่อนออกไปปฏิบัติงานจริง ม.ข สู่ จังหวัด ร้อยเอ็ด และ มหาสารคาม ( Link)

JJ