การแนะนำตัวเพื่อให้การเข้าสู่ระบบ KM เกิดเป็นรูปธรรม