อันตัวข้าพเจ้าเอง นายนุกูล  กุลสิรวิชย์  ชาวสงขลา จบมหาฯ มีแฟนชาวนราฯ