มีคำหลายคำสำหรับผู้บริหารที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง  เช่น  วางแผนกลยุทธ์  มองทุกอย่างรอบด้าน  เทียบงานเทียบคน  จิตมุ่งบริการ  กล้าตัดสินใจ  คิดใช้กลยุทธ์  นำคนนำงาน  ใช้ ICTเป็น  ปรับตัวยืดหยุ่น  มุ่งการสื่อสาร  ประสานสัมพันธ์  ร่วมกันทุกฝ่าย  มุ่งผลสัมฤทธิ์  จัดการทรัพยากร  coaching  ฯลฯ  ดูแล้วก็เป็นวิชาการดี  แต่หลายท่านอาจมีเทคนิคการบริหารของตน  หรือบูรณาการคำเหล่านี้ไปใช้แล้วประสบผลสำเร็จในสถานการณ์ต่างๆมาแล้ว....เล่าให้ฟังหน่อยสิ