มีคำหลายคำที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศการศึกษา ที่มักพูดถึงกัน เช่น การนิเทศเชิงระบบ  การนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  การนิเทศภายใน  การนิเทศภายนอกประสานกับการนิเทศภายใน  การนิเทศเพื่อให้โรงเรียนพึ่งตนเอง  การนิเทศเชิงมนุษย์  กัลยาณมิตรการนิเทศ  วาทะการนิเทศ  การนิเทศแบบฝังตัว  ฯลฯ หลายท่านอาจมีเทคนิคการนิเทศที่ดี  มีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยก็ลองมาเล่า/แลกเปลี่ยนกันนะ