๒.จะสร้างแบบฝึกทักษะการคิดระดับสูงทำอย่างไรคะ..(ภาคจบ)

ศน.อ้วน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
คุณครูสามารถเริ่มฝึกจากง่ายไปหายาก..จากการคิดขั้นพื้นฐานไปสู่การคิดขั้นสูง/ระดับสูงได้ค่ะ

 

 

 

จะสร้างแบบฝึกทักษะการคิดระดับสูงทำอย่างไรคะ..

 

      เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะ .. .ขออนุญาตยกตัวอย่างของคุณครูนิลุบล..กัลยาณมิตรของ ศน.อ้วนเองค่ะ..เธอได้สร้างหน่วยการเรียนรู้  เพื่อฝึกทักษะ การอ่าน  คิดวิเคราะห์ และ เขียน    กลุ่มสาระภาษาไทย  ชั้น ป.๖   ซึ่งน่าสนใจมากค่ะ..  

·       ชื่อหน่วยการเรียนรู้    ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง   สื่อ/นวัตกรรม คือ กิจกรรม   รวมทั้งหมด ๑๗   กิจกรรมค่ะ ...

 

                                     กิจกรรมที่ ๑    อ่านอย่างวิเคราะห์   เจาะไขปริศนา

                                      กิจกรรมที่ ๒   สนุกหรรษา   หาความหมายศัพท์

                                     กิจกรรมที่ ๓   มหัศจรรย์กับ  สร้างคำศัพท์ใหม่

                                     กิจกรรมที่ ๔   สรุปเรื่องได้ไว  ใช้แผนผังความคิด

                                     กิจกรรมที่ ๕   ปราดเปรื่องอย่างพินิจ  พิชิตคำคล้องจอง

                                     กิจกรรมที่ ๖     ฝึกฝนสมอง  บทร้อยกรองกลอนสุภาพ

                                    กิจกรรมที่ ๗     รู้อย่างซึมซาบ  ภาพลักษณ์ของคำควบกล้ำ

                                    กิจกรรมที่ ๘    สนุกเลิศล้ำ ฝึกซ้ำตัวสะกด

                                    กิจกรรมที่ ๙     คำไหนกำหนด  ปรากฏอักษรนำ

                                    กิจกรรมที่ ๑๐    ชวนคิดชวนทำ  สำนวนภาษา

                                    กิจกรรมที่ ๑๑   ใช้กับเจ้าฟ้า  คำราชาศัพท์

                                   กิจกรรมที่ ๑๒   พูดโทรศัพท์  ตอบรับไพเราะ

                                   กิจกรรมที่ ๑๓   แผนผังวิเคราะห์  เจาะลึกที่นา

                                   กิจกรรมที่ ๑๔   บันทึกค้นคว้า  ศึกษานอกสถานที่

                                    กิจกรรมที่ ๑๕   สงสัยเรื่องนี้  ใช้วิธีโครงงาน

                                   กิจกรรมที่ ๑๖   เขียนจินตนาการ  ผ่านความคิดสร้างสรรค์

                                   กิจกรรมที่ ๑๗  ร่วมแรงใจกัน  สรรค์สร้างหนังสือ

 

·       เป้าหมาย คือ การเรียนรู้ เรื่อง การดำเนินตามแนวพระราชดำริ เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

·       สาระภาษาไทย ที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้    คือ เรื่อง  คำศัพท์ (การอ่าน-การเขียน)  คำคล้องจอง   กลอนสุภาพ  คำควบกล้ำ   คำในมาตราตัวสะกดต่าง ๆ   อักษรนำ   สำนวนไทย    คำราชาศัพท์   มารยาทการพูดโทรศัพท์    การเขียนบันทึก 

·       กิจกรรมการเรียนรู้    ที่จัด ได้แก่  การทำแบบฝึกหัด  การเขียนเรียงความ   การเขียนบทร้อยกรอง   การเขียนแผนผังความคิด     การทำโครงงาน  การศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่   การเขียนหนังสือสำหรับเด็ก          (เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ..อย่างชัดเจนที่เดียวค่ะ..นักเรียนเป็นพระเอก..นางเอก..)

·       ทักษะการคิด    ที่นักเรียนได้ฝึก   **ครบถ้วนตามที่ ศน.อ้วนได้คุยกับคุณครูในตอนที่ ๒ นะคะ**  ได้แก่  การจำแนกแจกแจง  การเปรียบเทียบ  การจัดหมวดหมู่/จัดกลุ่ม   การสรุปความ  การสรุปเชิงตรรกะและเชื่อมโยง   การวิจารณ์สิ่งที่ได้เรียนรู้ผ่านการไตร่ตรองอย่างมีเหตุผล      การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูล    การรวบรวมความรู้และสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ ...ท้ายที่สุดนักเรียนมี โครงงาน   ที่เกิดจากความสนใจจากการไปศึกษานอกสถานที่   และสร้างงานขึ้นใหม่ นั่นคือหนังสือส่งเสริมการอ่าน  ที่เกี่ยวกับพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว     ( ... ในช่วงที่เด็กสร้างหนังสือนี้แหละค่ะ...ที่ มีการบันทึกเทปโทรทัศน์ รายการสารคดี ตามรอยพระยุคลบาท ...)

·       ขอชื่นชมคุณครูนิลุบลผ่านบันทึกนี้ด้วยค่ะ ...

 

·       เทคนิควิธีการพัฒนาการคิด.. ของนักเรียน  คุณครูสามารถใช้ได้หลายอย่างนะคะ   เช่น

-เทคนิคการใช้หมวก ๖  ใบ (ของเอ็ดเวิร์ด  เอดเวิร์ด  เดอโบโน)

-เทคนิคการใช้คำถาม (ตามระดับขั้นของบลูม)

              - เทคนิคการใช้ผังกราฟิก (ที่นิยมใช้คือ ผังมโมทัศน์ (Concept Map )และผังความคิด( Mind Map หรือ Mind Mapping)

                - เทคนิคการใช้รูปภาพ

                - เทคนิคการใช้นิทาน/เรื่องเล่า/บทความ/เพลง/เกม

                - เทคนิคการใช้สถานการณ์/ปัญหา

 

ส่งท้ายนะคะ..หากคุณครูต้องการพัฒนา การคิดระดับสูง   ต้องชัดเจนในเรื่องข้อคำถามและกิจกรรมที่จัดค่ะ  เพราะไม่เช่นนั้นแล้วก็จะเป็นการคิดขั้นพื้นฐานเท่านั้น  เช่น      การตั้งคำถาม/จัดกิจกรรมจากเพลงอุทยานดอกไม้

                    กิจกรรมที่ ๑    ดู...ฟัง...ร้อง...และต้องเติม (คิดขั้นพื้นฐาน)

                  "ฟังเพลงนี้มีเสียงไพเราะนัก       มีคำหลักหายไปหลายหลายแห่ง
             หากคำใดหายไปให้ชี้แจง               เติมตำแหน่งที่หายไปให้ได้ความ"
                                    เพลงอุทยานดอกไม้
          คำร้องและทำนอง คุณสกน  มิตรานนท์และคุณชูศักดิ์  รัศมีโรจน์
      ชมผกา  จำปา  จำปี   ..........  .......... พยอม  ..........  ทั้ง ........   ........  เฟื่อง
          ฟ้า       ชบา  และ  ..........
      บานบุรี ........  ขจร   ...........  ........... พลับพลึง  ..........  พิกุล  ควรปอง   
            งาม ..........  รักเร่ ..............  .................  พวงทอง   บานชื่น    สุขสอง ......... 
             สะอาดแซม
         พิศ  ........  ............. เลื้อยเคียงคู่  ดูสดสวย
              แฉล้ม  ..........   ............  ...........  ........... ที่ถูกใจ
        งาม .........  ปน .........  .......... แตกกอ  พร้อม ..........   .......... 
              กล้วยไม้  ............  อัญชัน  .........  ..........  แลวิไล  ชูช่อไสว  เร้าใจในอุทยาน
                                                                                                  

             กิจกรรมที่ ๒     วาดภาพสวยงามตามเสียงเพลง (ความคิดสร้างสรรค์)

                  " จินตนาการจากเพลงบรรเลงนั้น      ให้เปลี่ยนผันเป็นภาพสวยด้วยสร้างสรรค์
                ศิลปะคละปนวนเวียนกัน                    ให้ภาพนั้นสุดสวยงามตามต้องการ
***********************************************

การประเมินกิจกรรมนี้  คุณครูสามารถประเมินกระบวนการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนจากภาพที่นักเรียนวาดจากการฟังเพลงได้  ควรกำหนด rubric  ให้ชัดเจน   รวมทั้งกำหนดมิติด้านการคิดของนักเรียนให้ชัดเจนว่าต้องการประเมินด้านใดบ้าง จากภาพที่นักเรียนวาด

 

                         กิจกรรมที่ ๓  แต่งบทร้อยกรองคล้องกับเพลง(ความคิดสร้างสรรค์)

                     "เลือกดอกไม้จากเพลงหนึ่งชนิด     มาลิขิตเป็นร้อยกรองนะหนูจ๋า

                 โดยบรรยายให้เห็นภาพตระการตา      ดอกนั้นหนาหอมหรือไม่  สีอะไรเอย.."

                      (เขียนเป็นกาพ์ยานี ๑๑  จำนวน ๒ บท)

               .................................................      ....................................................
              .....................................................      ....................................................
             .................................................     ....................................................
             ....................................................     .....................................................
 

ตัวอย่างการตั้งคำถาม 

  Fมีดอกไม้กี่ชนิดในเพลง....... (คิดพื้นฐาน/จำแนก/ถามความจำ)

  Fดอกไม้ที่มีสีเหลืองมีดอกอะไรบ้าง...... (คิดพื้นฐาน/จำแนก/ถามความเข้าใจ)

  Fคำว่าอุทยานหมายถึงอะไร.......(คิดพื้นฐาน/ถามความจำ

  Fนักเรียนรู้จักดอกรักหรือไม่....(ความรู้ความจำ)   

  Fทำไมคนไม่นิยมปลูกดอกรักไว้ในบ้าน...(ถามความเข้าใจ)

  Fนักเรียนรู้สึกอย่างไร..และเห็นด้วยหรือไม่..ที่คนนิยมใช้ดอกรักเป็นสัญลักษณ์แทนความรัก

                   (วิจารณ์ได้โดยผ่านการไตร่ตรองอย่างมีเหตุผล, การเชื่อมโยง)

  Fนักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไร...หากจะมีการเปลี่ยนแปลงการใช้สัญลักษณ์ของวันแห่งความรัก  จากดอกกุหลาบ..เป็นดอกรัก..(วิจารณ์ได้โดยผ่านการไตร่ตรองอย่างมีเหตุผล..และอาจเป็นการคิดนอกกรอบได้..เป็นการคิดกว้างคิดไกล)

  Fให้เขียนกลอนแปดเกี่ยวกับความรัก  จำนวน ๔ บท (ความคิดสร้างสรรค์/จินตนาการ)

  Fให้ทำโครงงาน ธูปหอมจากดอกรัก  ., โครงงานพรรณไม้แห้งจากอุทยานดอกไม้ ฯลฯ (ได้ฝึกทุก คิด เชียวค่ะ....) (เอ๋..ชื่อโครงงานคล้าย ๆ ของน้องก้านตองจัง)

 

 **คุณครูสามารถเริ่มฝึกจากง่ายไปหายาก..จากการคิดขั้นพื้นฐานไปสู่การคิดขั้นสูง/ระดับสูงได้ค่ะ...**

 

..คาดหวังว่าทั้ง ๓ ตอนที่ได้คุยกับคุณครู..น่าจะเป็นแนวทางหรือคำตอบ

ในเรื่องการสร้างสื่อเพื่อฝึกทักษะการคิดได้พอควรนะคะ....

คนตอบก็ยังไม่แน่ใจค่ะ..ว่าจะตรงใจคุณครูหรือไม่...แล้วเข้ามาคุยอีกนะคะ

...สวัสดีค่ะ...

                                                                           

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คลินิกเพื่อใจเพื่อนครูความเห็น (25)

 ทักษะการคิด    เรื่องสำคัญสำหรับเด็กเรานะ

เขียนเมื่อ 

P

             สวัสดีค่ะ...ท่าน ผอ.ประจักษ์

 • ขอบพระคุณสวย ๆ ค่ะ....ที่กรุณาเข้ามาให้กำลังใจอย่างรวดเร็ว
 • ตอนนี้หนูกำลังอยู่ในห้องอบรม เรื่องการทำคลิปวิดีโอค่ะ..(เป็นผู้ประสานประจำห้องค่ะ...อยู่หลังห้องก็หาข้อมูลมาต่อในภาคแรกค่ะ...อยากให้คุณครูได้เห็นตัวอย่างไว ๆ ค่ะ)
 • เชียงใหม่เขต ๑ ได้เป็นเจ้าภาพจัดงาน ตลาดนัดวิชาการ..ของ สพฐ.ค่ะ..
 • ท่าน ผอ.สบายดีนะคะ..
 • ใกล้โรงเรียนเปิดแล้ว....ท่านคงต้องเหนื่อยต่ออีกแล้ว
 • ศน.อ้วนส่งกำลังใจมาให้ท่านด้วยค่ะ..
 • ระลึกถึงค่ะ...

สวัสดีค่ะ....

     เหนื่อยไหมคะวันนี้..สู้..สู้ค่ะ ส่งกำลังใจให้หอบใหญ่เลยค่ะ

     หลังจากที่ได้อ่าน หนูรู้แล้วล่ะว่าหนูจะนำไปประยุกต์ใช้อย่างไร เดี๋ยวจะเข้ามาอ่านอีกรอบแบบละเอียด คริ..คริ

     คิดถึงค่ะ..^_^

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ

ตามคนข้างบนมา เมื่อคืนอ่านสิงโตขี้โม้ สนุกสนาน พี่สาวชอบใหญ่

ขอบคุณมากๆ สำหรับของฝาก/ของขวัญ ชอบใจทุกอย่างเลยครับ

เนื้อหาบันทึก ก็แอบเก็บแอบก๊อปเอาไว้พิจารณาโดยถี่ถ้วนครับ

ได้ประโยชน์มากจริงๆ

ขอบคุณอีกครั้งครับ

ป.ล. ของปฐมวัย ตรงเผงเลยครับ ใช่แล้ว, เปลี่ยนรูปแล้วครับ อิๆๆ

สวัสดีค่ะ คุณวัชราภรณ์ วัตรสุข

ช่างคิดกิจกรรมได้ดีจังเลยค่ะ จะลองนำไปใช้กับ กับเด็กดูค่ะ ดูแล้วเด็กคงไม่เครียด ที่ได้เรียนรู้กับกิจกรรมแบบนี้ นะค่ะ ชื่อกิจกรรมก็ชวนให้น่าเรียนรู้ ดีค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ ศน.อ้วน คนเก่ง

 • เมื่อวานไม่เจอศน. พี่เหมียวอยู่ห้องการคิด และหลักสูตรอิงมาตรฐาน กลับก็เย็นมากเหมือนกัน
 • ไม่เป็นไร แล้วพี่เหมียวจะแวะไปเยี่ยมที่สำนักงานนะคะ
 • กลับจากเมืองกรุงมาแล้ว เห็นบันทึกของศน.เยี่ยมจังเลยค่ะ
 • อยากให้คุณครูเข้ามาเยอะ ๆ นะคะ มีประโยชน์จริง ๆค่ะ
 • จะรอติดตามตอนต่อไปนะคะ และก็จะพยายามปรับปรุงงานในอาชีพให้ดียิ่งขึ้นค่ะ
 • ขอให้รักษาสุขภาพไว้ให้มั่นคง  แข็งแรงในการที่จะสู้กับงานที่สร้างสรรค์อย่างนี้ต่อไปค่ะ และเป็นที่รักของคนทั้งปวงตลอดไป
 • ด้วยรัก....พี่เหมียว
เขียนเมื่อ 

P

           สวัสดีค่ะ..ครูตุ๊กที่น่ารัก

 • เฮ้อ..หัวใจพองเชียวค่ะ...กำลังใจจากครูตุ๊กวิเศษจริง
 • หายเหนื่อยตั้งแต่คืนวานแล้วค่ะ..ก็แอบเอาไปฝากไว้ที่ริมระเบียง..ไปแวะพักฟังเพลงเย็น ๆ..ดีขึ้นเยอะเลย
 • ขอบคุณนะจ๊ะสาวน้อย...นี่แหละคุณหมอรักษาใจ..ใช่เลย
 • และก็ดีใจที่เนื้อหาเป็นประโยชน์สำหรับครูตุ๊ก..ค่ะ

P

            สวัสดีค่ะ... คุณครู

 • ดีใจค่ะ..ที่คุณหมอแวะมาตรวจตราคลินิกบ่อย ๆ
 • รูปใหม่..ดูหนุ่มขึ้นค่ะ..(พูดจริงค่ะ)
 • และก็ดีใจอีกค่ะ..ที่เอกสารทุกรายการตรงกับความต้องการของคุณครู..
 • ของฝาก/ของขวัญ..คนเมืองเรียกว่า "คัวดำหัว" ค่ะ..คือเป็นประเพณีปี๋ใหม่เมือง..จะดำหัวครูบาอาจารย์ด้วยผ้าขาวม้าบ้าง..สำหรับผู้ชาย..ผ้าซิ่นบ้าง..สำหรับผู้หญิง..ฯลฯ
 • ศน.อ้วนก็ส่งคัวดำหัว..ไปดำหัวคุณครู..ฐานะที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ค่ะ..
 • ดีใจค่ะ..ที่คุณครูชอบ
 • และคุณครูก็จะได้เป็นคุณครู(คุณหมอภาษา)ไปอีกเรื่อย ๆนะคะ
 • เพื่อ ..ร่วมด้วยช่วยกันในการธำรงรักษาภาษาไทยภาษาชาติ..ไว้ตราบนานเท่านานค่ะ.. ใน Gotoknow..

P

         สวัสดีค่ะ...น้องสุวิมล

 • พี่อ้วน..ดีใจมากค่ะ
 • มีน้องสาวคนใหม่ที่น่ารักเพิ่มอีก ๑ คนแล้ว
 • ..สมัครที่ Home school ..รับสมัครที่ คลินิก..นะคะ..น้องสาวที่น่ารัก
 • เข้ามาบ่อย ๆ นะคะ..หากพี่อ้วนขยัน (จริง ๆ ขยันพอควรค่ะ..อิๆ)..ก็จะนำเสนอตัวอย่างเยอะ ๆ ค่ะ..
 • ขอบคุณนะคะ..

P

       เย้...พี่เหมียวกลับมาแล้ว

 • ยินดีต้อนรับกลับสู่..ลุ่มแม่ระมิงค์ค่ะ..
 • แอบเห็นแล้วววว..ผอมลงตั้งเยอะเล้ย...
 • รีบ ๆ ทานข้าวนะคะ..จะได้กลับมาสวยดังเดิม
 • พี่เหมียวกลับจากเมืองกรุง..น้องมีบล็อกเพิ่มอีกตั้ง ๒ บล็อก..เชียวนะคะ
 • เจตนาจะแยกเรื่องไม่ให้ปนกันค่ะ..
 • เพราะคุณครูหลายท่านหาไม่เจอค่ะ..
 • และน้องก็เกรงใจเพื่อน ๆ ด้วย..หากจะพูดแต่เรื่องวิชาการค่ะ
 • แต่ก็ดีใจค่ะ..มีเสียงตอบรับว่าได้ Copy ไปใช้เป็นแนวทาง ๒-๓ ท่านแล้วค่ะ
 • ขอบคุณพี่เหมียวมากค่ะ..
 • สวัสดีค่ะ

 

 

เขียนเมื่อ 

ตามาดูพี่อ้วน เคยออกข้อสอบ คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ เด็กๆๆทำไม่ค่อยได้ เพราะเด็กๆๆเราไม่ค่อยได้เขียนครับ ดีใจที่พบบทเรียนแบบนี้ครับ

มารับกิจกรรมที่ 14  ชอบมาก   ศึกษานอกสถานที่

เขียนเมื่อ 

P 

        สวัสดียามค่ำค่ะ....อาจารย์ขจิต

 • ก่อนเข้ามาใน G2K  ตะกี้นี้ เห็นอาจารย์แว๊บ ๆ ที่เว็บไหนน้า..
 • อยากร้องไห้จังค่ะ...มัวแต่ตอบของตัวเอง..ไม่ได้ไปคุยกับอาจารย์ที่บันทึกเลยค่ะ...
 • เหมือนใจดำนะคะ...คือแบบว่าไม่ทันค่ะ...
 • กว่าจะเสร็จนะคะ..ก็ถึงเวลาเข้าเฝ้าพระอินทร์แล้วค่ะ (คิๆ)
 • ดีใจค่ะ...ที่อาจารย์ขจิตและเพื่อน ๆ หลายท่านชอบบันทึกนี้
 • เข้ามาให้กำลังใจอยู่เสมอ..
 • ใช่แล้วค่ะ...เรื่องการเขียนของเด็ก..ตอนนี้ค่อนข้างเป็นปัญหามาก  ในทุกระดับชั้นค่ะ   ตั้งแต่ชั้นเล็กๆ เขียนไม่ได้..เขียนผิด..เขียนไม่สวย  ชั้นโต ๆ ก็เขียนไม่เป็น  เกิดจากสาเหตุหลายประการค่ะ...
 • ยิ่งหากต้องการวัดความสามารถด้านการคิด..โดยดูจากการเขียน..ก็ค่อนข้างหนักใจค่ะ..เพราะเด็กชินกับการทำแบบทดสอบแบบปรนัย 
 • เดี๋ยวนี้จึงต้องรีบรณรงค์กันค่ะ...โดยให้เด็กเขียน /ทำแบบทดสอบแบบอัตนัยเพิ่มมากขึ้น
 • อาจารย์ขจิตให้เด็กเขียนเยอะ ๆ นะคะ..หากมีโอกาส
 • เพราะเป็นคุณหมอภาษาอังกฤษด้วยอยู่แล้ว..(ใช่เลย)
 • ฝนทางโน้นตกไหมคะ...ทางนี้(เชียงใหม่)ตกหนักค่ะ.ติดต่อกันหลายวันแล้ว
 • รักษาสุขภาพด้วยนะคะ..
 • ระลึกถึงค่ะ

เขียนเมื่อ 

 

P

 

                       ยิ้มแล้วค่ะ....ท่านผอ.

       ยิ้มเย็นๆ ...เห็นแล้วชื่นใจ...สุขจังค่ะ  ที่ได้ยิ้ม..

  ..ชอบเหมือนกันค่ะ..ศึกษานอกสถานที่ ..ชอบมากที่สุด..

 

สวัสดีค่ะน้องอ้วน

 • ครูอ้อย มาอ่านแล้ว  ทำให้อยากเขียน การสร้างแบบฝึกหัดเสริมสร้างทักษะการคิดวิชาภาษาอังกฤษบ้างจังเลยค่ะ
 • แต่จะมีเวลาไหมนี่  เรื่องเก่ายังต้วมเตี้ยมอยู่เลยค่ะ

เป็นกำลังใจให้ค่ะ

พี่อ้วนจ๋า

 • บันทึกนี้สวยน่ารักจังเลย
 • แม้ไม่ได้เป็นครูแต่ก็แอบเข้ามาอ่านอยู่เรื่อย ๆ ค่ะ
 • อยากดูว่าพี่อ้วน...พูดอะไรบ้าง...เหมาะสมเป็นศน.ภาษาไทย ครูของครูจริง ๆ ค่ะ
 • คิดถึงพี่อ้วนทุกวันค่ะ...^_^
เขียนเมื่อ 

P

       สวัสดีค่ะ..คุณครูพี่อ้อยคนเก่ง

 • ขอบคุณมากค่ะ...ที่กรุณาแวะมาเยี่ยม
 • สงสารจังค่ะ..งานก็เยอะอยู่แล้ว
 • มีอะไรให้น้องช่วยบอกได้นะคะ..
 • เรื่องผลงานตอนนี้ก้าวไปไกลหรือยังค่ะ...
 • ช่วงนี้อากาศเปลี่ยน..รักษาสุขภาพด้วยนะคะ
 • คิดถึงพี่อ้อยค่ะ..
เขียนเมื่อ 

P

       ..น้องคนไม่มีรากเจ้าขา....

 • อยากกอดแน่นๆ จัง...
 • เพิ่งทราบค่ะว่าเอาหวัดมาจากบ้านผู้หว่านด้วย
 • ดูแลสุขภาพนะคะ..คนไกลเป็นห่วงค่ะ
 • พี่ก็พูดตามประสาครูภาษาไทยจริง ๆ ค่ะ..แต่ไม่เก่งเลย
 • ต้องระมัดระวังตัวอยู่มากค่ะ..คุณครู(ตัวจริง)หลายท่านมองดูอยู่
 • น้อง ๑๒ ..สิคะ..พูดแต่ละคำแต่ละประโยคปรัชญาทั้งนั้น
 • เหมาะแล้วค่ะ..กับ ดร.ในอนาคต...
 • อย่าลืมดูแลสุขภาพมาก ๆ นะคะ
เขียนเมื่อ 
 • เห็นหัวข้อ...ตรงกับความสนใจตนเองมากๆเลยคะ...เลยขอสมัครเป็นแฟนคลับคนส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงด้วยนะค่ะ
 • วันหลังจะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยค่ะ
เขียนเมื่อ 

P

          สวัสดีค่ะ..คุณครู noktalay

 • ดีใจและขอบคุณค่ะ..ที่กรุณาเข้ามาเยี่ยม
 • และยินดีกับเพื่อนใหม่..คนสอนคิด...ค่ะ
 • ตามไปอ่านเรื่องของคุณครูแล้วค่ะ..ดีมากค่ะ
 • ต่อไปเรามาร่วมด้วยช่วยกันนะคะ..เพื่อพัฒนาเด็กไทยให้คิดเก่ง
 • แล้วแวะมาอีกนะคะ...
 • ขอบคุณค่ะ
ครูภาลีนา เมธานนท์
IP: xxx.147.44.97
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ  ศน.อ้วน

อยากทราบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการอ่านคิดวิเคราะห์แบบง่ายๆ มีวิธีอย่างไรคะ

 

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ..คุณครูภาลีนา เมธานนท์

ดีใจค่ะ..ที่คุณครูภาลีนาเข้ามาเยี่ยมบันทึกนี้

เอ๋..แบบง่าย ๆ นี่อย่างไรคะ..

คุณหมอชักงงค่ะ..

คุณครูภาลีนาต้องให้ข้อมูลก่อนค่ะ..ว่าสอนชั้นใด..กลุ่มสาระอะไร

เพื่อ ศน.อ้วนจะได้เสนอตัวอย่าง "การจัดกิจกรรม" แบบง่าย ๆ ให้นะคะ

ขอเขียนเป็นเรื่องถัดไปนะคะ..

อย่าลืมเข้ามาตามอ่านด้วย(นะคะ)..

ให้กำลังใจคนต้องการ "สอนคิด" ค่ะ

วันนี้..สวัสดีค่ะ..

จันทร์ฉาย ดวงใจ
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

สวัสดีคะ ศน.อ้วน

มีคำถามอยากถามเรื่องของงานวิชาการที่จะส่งขอเชี่ยวชาญ ช่วงปิดภาคเรียนได้เข้ารับการอบรมกับสพฐ.เขต1เรื่องการอบรมครูแกนำการบูรณาการการใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับการเรียนการสอน พอเปิดภาคเรียนนำมาขยายผลให้กับครูเครือข่ายจำนวน 40 คนในโรงเรียน และคงจะเสร็จสิ้นในภาคเรียนที่ 1นี้ จะขอถามศน.อ้วนว่าจะเอารายงานการจัดทำโครงการพัฒนาครูเครือข่ายส่งขอเลื่อนวิทยฐานะได้หรือเปล่า เป็นผลงานทางวิชาการนะคะ ส่วนนวัตกรรมได้ถามครั้งก่อนแล้วกำลังดำเนินการตามที่ศน.อ้วนแนะนำ ขอช่วยแนะนำด้วยนะคะถ้าไม่ได้ควรทำอย่างไรกับการเอาผลขยายผลเครือข่ายครั้งนี้มาใช้ได้อย่างไรช่วยแนะนำด้วย ขอบพระคุณมาก

นันทนา ใจเอื้อ
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ขออนุญาต ศ น อ้วน เข้ามาศึกษา และขอคำแนะนำเรื่องการสร้างแบบฝึกกิจกรรมเรื่องประวัติศาสตร์สุโขทัยค่ะ หากอาจารย์มีเวลาโปรดชี้แนะด้วยนะคะ

ขอบพระคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

ครูจันทร์ฉายจ๋า....

 • ขอโทษสวยๆร้อยครั้งค่ะ..
 • ศน.อ้วนไม่ได้เข้ามาอ่านห้องนี้เลย..นานมาแล้ว
 • ต่อไปหากจะคุยกับศน.อ้วน เข้าบันทึกล่าสุดนะคะ
 • ฮือๆๆ..ไม่ค่อยมีเวลาย้อนดูบันทึกเก่าๆเลยค่ะ
 • กว่าจะมาพบได้..ครูจันทร์ฉายส่งงานไปแล้วนะคะ
 • เฮ้อ..โทรเอาก็ได้ค่ะ
 • ขอโทษอีกครั้งหนึ่งค่ะ..
 • ด้วยรักค่ะ..

            

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ..คุณครูนันทนา  ใจเอื้อ

 • ขอโทษสวยๆค่ะ..ไม่ได้เข้ามาคุยกับคุณครูนันทนานานมาก
 • หากยังต้องการคุยด้วยอีก..เข้ามาคุยกับศน.อ้วนอีกนะคะ
 • ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะพี่ ศน.อ้วน

 • มาชวนไปดูการ์ดอิอิอิก่อน ปีใหม่กำลังมาถึง ค่ะ
 • พี่อ้วนสบายดีนะคะ น้องดาวยังติดค้างเอาภาพไก่แก้วมาให้พี่อ้วนชมค่ะ
เขียนเมื่อ 

น้องดาวจ๋า..

 • พี่อ้วนตามไปดูมาแล้วค่ะ..สวยมาก..การ์ดที่ให้ชีวิตชีวา..
 • น้องดาวขยันมาก..เก่งด้วย..พี่อ้วนชื่นชมค่ะ
 • พี่อ้วนก็ติดรูปภาพล่องแพแม่กก..ต้องใช้เวลาหาค่ะ..เพราะนานมาแล้ว
 • แต่พี่อ้วนชอบคุยด้วยค่ะเรื่องนี้
 • แล้วพี่อ้วนจะเข้าไปคุยด้วยนะคะ
 • ปีเก่ากำลังจะผ่านไปแล้ว...อีกหนึ่งปี
 • หนทางชีวิตของเราก็ใกล้มาอีก..
 • รักน้องดาวจ๊ะ

หมายเลขบันทึก

179929

เขียน

01 May 2008 @ 10:56
()

แก้ไข

06 Sep 2013 @ 19:00
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 25, อ่าน: คลิก