กทม. จัดสัมมนาอีออกชั่นหวังให้เกิดความโปร่งใส

กทม. จัดสัมมนาอีออกชั่นหวังให้เกิดความโปร่งใส
“อภิรักษ์” เข้มหลักเกณฑ์ประมูลแบบอีออกชั่น เตรียมจัดสัมมนาให้ความรู้ทั้งข้าราชการและผู้รับเหมา  หวังให้เกิดความโปร่งใสและลบภาพลักษณ์การทุจริตในองค์กร
นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวว่า การประชุมคณะผู้บริหาร กทม. เมื่อวันที่ 7 มี.ค. ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงหลักเกณฑ์การซื้อและการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-auction) ตามที่สำนักการคลังเสนอ หลังจากที่ได้ทำการยกร่างระเบียบดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากขณะนี้คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ออกระเบียบอีออกชั่นใหม่มาใช้   ดังนั้นเพื่อให้เกิดความรอบคอบและสอดคล้อง ที่ประชุมคณะผู้บริหารจึงได้เห็นชอบให้สำนักการคลังนำระเบียบดังกล่าวที่ได้ยกร่างแล้วเสร็จกลับไปพิจารณาทบทวนเนื้อหาและรายละเอียดใหม่อีกครั้ง โดยให้ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองชุดของรองปลัด กทม. รวมทั้งให้หารือกับคณะกรรมการปฏิรูปราชการ กทม.  ที่ กทม. ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อทำการศึกษาหลักเกณฑ์อีออกชั่นด้วย โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์ 
นอกจากนี้ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มี.ค.นี้  กทม. จะจัดโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การซื้อและจ้าง โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึง พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดในการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 (พ.ร.บ.ฮั้ว) โดยจะเชิญผู้ทรงคุณวุฒิแขนงต่าง ๆ เช่น นายนันทศักดิ์ พูลสุข รองอธิบดีอัยการฝ่ายคดีพิเศษ นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสุดภาครัฐ กรมบัญชีกลาง และ น.ส.รสสุคนธ์ แสงอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจและการคลัง สำนักการคลัง มาให้ความรู้แก่ผู้บริหาร กทม. และข้าราชการที่เกี่ยวข้องในการจัดหาพัสดุ
ขณะเดียวกันภายในเดือนนี้ได้มอบหมายให้นายพนิช วิกิตเศรษฐ์ และคุณหญิงณฐนนท ทวีสิน ปลัด กทม. ทำการเชิญบรรดาผู้รับเหมาและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการประมูลมาร่วมประชุมกับ กทม. เพื่ออธิบายและชี้แจงความเข้าใจในระบบอีออกชั่นใหม่  ขั้นตอนการร้องเรียน  และการยกเลิกการประมูล  เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและความเข้าใจ ทั้งนี้การดำเนินการทั้งหมดก็เพื่อลบล้างภาพลักษณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเดือน ม.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งตนยอมรับว่าการดำเนินการที่ผ่านมาอาจมีช่องโหว่ในการปฏิบัติงาน แต่หลังจากตนได้ให้แนวทางการทำงานใหม่โดยให้มีคุณธรรมและจริยธรรมมาใช้แล้ว ก็เชื่อว่าจะสามารถเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาสและทำให้ กทม. เป็นต้นแบบของหน่วยงาน ที่ปราศจากการทุจริตคอรัปชั่นได้ 
กรุงเทพธุรกิจ  8  มีนาคม  2549

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปข่าวประจำวันของห้องสมุดกรมบัญชีกลางความเห็น (0)