TRUE_MOVE_วารสารศูนย์บริการวิชาการ

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
สถานที่ทำการใหม่ของวารสารและแหล่งข้อมูลการบริการวิชาการ

TRUE_MOVE_UAC_Journal

 ขยับขยายพื้นที่เพื่อเตรียมงาน"นวตกรรม ๒๐๐๗ หรือ ผลงานประจำปี ของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น" ผู้จัดการวารสารศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ( Link )

คุณ สิรินทร วงษ์ชาลี และ ผู้ช่วยคนใหม่ คุณชาลี พรมอินทร์ ย้ายห้องทำการของวารสารไปอยู่ที่ห้องทำการ "สอบ อ.บ.ต เดิม ชั้น ๕ ศูนย์บริการวิชาการ" โดยจัดเป็น "ห้องสารสนเทศ ที่รวบรวมผลงานการบริการวิชาการ ทั้งด้านเอกสาร อุปกรณ์ หรือ ผลงานการบริการวิชาการ ของโครงการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการที่ผ่านคณะวิชา โครงการสหสาขาเชิงบูรณาการ โครงการในพระราชดำริ รวมทั้งสื่อต่างๆที่ใช้ในการถ่ายทอด และ สารสนเทศต่างๆ เพื่อให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย"

หลังจากมีการ "ลปรร" ท่านรองสุรเชษฐ์ มั่งมีศรี เสนอแนะให้ทีมงาน " พร้อมที่จะจัดหน่วยเคลื่อนที่ออกไปแสดงผลงานที่ศูนย์การค้า Big C หรือ จังหวัดที่ทีมงาน One Stop Service จะออกไปให้บริการในอนาคตอันใกล้นี้" โดยท่าน ธวัช ท่านแตงโม ฝ่ายประเมินติดตามผล โดยคุณงาม จะเป็นผู้ประสานงานเบื้องต้น และจะ "นำเสนอแผนการดำเนินงานในกรรมการศูนย์บริการวิชาการ ต่อไป"

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)