โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่

At the edge of the Kios the new order will happen……………..
วันนี้มีประชุมร่วมกับศ.ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการ

 

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Institute for Good Governance Promotion : IGP)กับโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่

ติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของสถาบัน http://www.igpthai.org/

โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่นี้จึงเกิดขึ้น เพื่อพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ที่มีขีดสมรรถนะสูง สามารถเป็นได้ทั้ง นักคิดที่มีวิสัยทัศน์ (Visionary Thinker) นักพัฒนาและนักวางแผนที่มีความเชี่ยวชาญ (Developer and Planner) และนักปฏิบัติที่สามารถแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล (Operation Manager) เป็นการสร้างคนเก่ง พัฒนาคนดี ป้อนเข้าสู่ระบบราชการยุคใหม่ โดยการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรผู้มีความสามารถสูง เป็นคนเก่ง คนดี และมีความรักในการเป็นข้าราชการ

 

โครงการนี้เป็นโครงการที่น่าสนใจสำหรับคนรุ่นใหม่ ที่ต้องการเรียนรู้และทำงานราชการ จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ที่พัฒนาคนที่พร้อมทั้งสติปัญญา และมีจิตใจที่ดี

ปิดท้ายการสนทนาวันนี้ด้วยเรื่องการเมืองในบ้านเราที่กำลังร้อนแรง ด้วยความหวังที่ว่า At the edge of the Kios the new order will happen……………..

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน story telling and learning from HPP programความเห็น (0)