วันนี้ก็เป็นอีกหนึงวันที่ผ่านไปรวดเร็วมาก  เป็นการอบรม km ในมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยาที่สนุกสนานแฝงไปด้วยความรู้  ความสนุกสนาน  จากวิทยากรที่น่ารักและเป็นกันเองแบบอาจารย์มาลินี  ที่มาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน  ก็ขอบคุณอาจารย์มาลินีที่ให้ความรู้และวิธีการเขียน  blog  และคงได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมากยิ่งขึ้นต่อไป  ส่วนภาพบรรยากาศการอบรมจะนำมาเสนอในวันหลังนะคะ