ไม่เข้าใจในระบบการจัดการความรู้ เท่าที่ได้รับไม่แน่ใจว่าถูกหรือไม่ คือจะมีกราฟมาวัดคุณภาพ แต่ไม่ทราบชัดเจนว่าจะต้องใช้วิธีการใดหรือแนวทางใดที่จะทำให้การจัดการความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องใช้การวิเคราะห์พิจารณาเกณฑ์การจำแนกที่ได้รับมาใช้และเรียนรู้ต่อไป