วันที่ 6 มีนาคม บัณฑิตวิทยาลัย ได้มีการประชุมหารือเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย์วิทยบริการนอกจังหวัดพิษณุโลก ที่จะทำการประเมินประจำปีการศึกา 2548 (ประเมินช่วงระหว่างวันที่ 18 มี.ค. - 13 พ.ค.49) ซึ่งได้มีการพิจาณาถึงองค์ประกอบและดัชนีที่ผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมกันกำหนดขึ้นมาใหม่เพื่อให้รองรับกับบทบาทหน้าที่และภารกิจหลักของศูนย์วิทยบริการฯ จริง ๆ รวมทั้งได้พุดคุยกันถึงเรื่องของการแสดงเอกสาร หลักฐาน การเขียน SAR ซึ่งได้รับคำแนะนำต่าง ๆ จากคณะกรรมการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย ดร.จตุรพร  รักษ์งาร  ผศ.ดร.นงนุช  โอบะ  ดร.ปาจารีย์  ทองสนิท และ  อ.เอกรินทร์  ชุลีกร  รวมทั้งผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยและผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ  ในการประชุมครั้งนี้ได้มีโอกาสพูดคุยกับอ.เอกรินทร์  ชุลีกร ซึ่งมาจากคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ (คณะที่ได้รับผลการประเมินเป็นอันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยนเรศวร) ถึงเรื่องการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อการรองรับมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกา รอบที่สอง (พ.ศ.2549 - 2553) ที่หน่วยประกันคุณภาพได้กรุณาจัดพิมพ์แจก ว่าเกณฑ์ที่กำหนดมาใหม่นี้ ทำให้ทุกคนในองค์กรต้องตระหนักถึงคุณภาพมากขึ้น และมีเรื่องให้ศึกษาเพิ่มเติมอีกมาก(สำหรับคนที่ยังไม่ค่อยรู้เหมือนผู้เขียนนี้) เกี่ยวกับเกณฑ์ดังกล่าว  และก็จริงเพราะมีความกังวลเกี่ยวกับมาตรฐานที่ 5 มาตรฐานการพัฒนาองค์การและบุคลากร ตามตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การพัฒนาสู่องค์การเรียนรู้ของสถาบัน โดยข้อ 5.1.3 ระบุว่า มีการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ   นั้น ยุทธศาสตร์ชาติจะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามรัฐบาลชุดใหม่ที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่ 2 เมษายน 2549 หรือไม่  อย่างไร หรือเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติเดิมก่อน หรือ.....  ท่านผู้รู้ท่านได้ตอบได้โปรดชี้แนะด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ