การพัฒนาองค์การสู่การเรียนรู้ของสถาบัน

รวงข้าว
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
กำหนดแผนกลยุทธ์ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ
วันที่ 6 มีนาคม บัณฑิตวิทยาลัย ได้มีการประชุมหารือเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย์วิทยบริการนอกจังหวัดพิษณุโลก ที่จะทำการประเมินประจำปีการศึกา 2548 (ประเมินช่วงระหว่างวันที่ 18 มี.ค. - 13 พ.ค.49) ซึ่งได้มีการพิจาณาถึงองค์ประกอบและดัชนีที่ผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมกันกำหนดขึ้นมาใหม่เพื่อให้รองรับกับบทบาทหน้าที่และภารกิจหลักของศูนย์วิทยบริการฯ จริง ๆ รวมทั้งได้พุดคุยกันถึงเรื่องของการแสดงเอกสาร หลักฐาน การเขียน SAR ซึ่งได้รับคำแนะนำต่าง ๆ จากคณะกรรมการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย ดร.จตุรพร  รักษ์งาร  ผศ.ดร.นงนุช  โอบะ  ดร.ปาจารีย์  ทองสนิท และ  อ.เอกรินทร์  ชุลีกร  รวมทั้งผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยและผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ  ในการประชุมครั้งนี้ได้มีโอกาสพูดคุยกับอ.เอกรินทร์  ชุลีกร ซึ่งมาจากคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ (คณะที่ได้รับผลการประเมินเป็นอันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยนเรศวร) ถึงเรื่องการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อการรองรับมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกา รอบที่สอง (พ.ศ.2549 - 2553) ที่หน่วยประกันคุณภาพได้กรุณาจัดพิมพ์แจก ว่าเกณฑ์ที่กำหนดมาใหม่นี้ ทำให้ทุกคนในองค์กรต้องตระหนักถึงคุณภาพมากขึ้น และมีเรื่องให้ศึกษาเพิ่มเติมอีกมาก(สำหรับคนที่ยังไม่ค่อยรู้เหมือนผู้เขียนนี้) เกี่ยวกับเกณฑ์ดังกล่าว  และก็จริงเพราะมีความกังวลเกี่ยวกับมาตรฐานที่ 5 มาตรฐานการพัฒนาองค์การและบุคลากร ตามตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การพัฒนาสู่องค์การเรียนรู้ของสถาบัน โดยข้อ 5.1.3 ระบุว่า มีการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ   นั้น ยุทธศาสตร์ชาติจะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามรัฐบาลชุดใหม่ที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่ 2 เมษายน 2549 หรือไม่  อย่างไร หรือเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติเดิมก่อน หรือ.....  ท่านผู้รู้ท่านได้ตอบได้โปรดชี้แนะด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัยความเห็น (3)

วิบูลย์ วัฒนาธร
IP: xxx.19.231.4
เขียนเมื่อ 
อย่าไปกังวลเรื่องไกลตัวมากครับ ขั้นต้นนี้ขอให้มีแผนที่ว่าก่อน และเวลาทำแผนก็ขอให้ยึดยุทธศาสตร์ชาติที่ใช้อยู่ในขณะทำแผนนั้น ถ้าเปลี่ยนรัฐบาลหรือขึ้นรอบปีใหม่ ค่อยมาพิจารณาว่าจำเป็นต้องปรับแผนกันใหม่ไหม พิจารณาตามความเหมาะสมครับ เอาประโยชน์ต่อการทำงานเป็นที่ตั้ง ทำแผนแล้วก็มีการปรับแผนได้ครับ เมื่อใดก็ตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้น
รวงข้าว
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 
ขอบพระคุณท่านรองฯวิบูลย์ มากค่ะ เป็นเรื่องที่กังวลไปไกลตัวมากจริง ๆ ค่ะ เนื่องจากว่ากำลังเตรียมข้อมูลเพื่อจะจัดทำแผนกลยุทธ์บัณฑิตวิทยาลัยใหม่ (2549 - 2552) ค่ะ  ขอบพระคุณค่ะ
cat woman
IP: xxx.19.231.4
เขียนเมื่อ 

เลขาฯ บัณฑิตวิทยาลัย work work workmore...มองการณ์ไกลจริง ๆ ยุทธศาสตร์ของบัณฑิตวิทยาลัยก็คงต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายของมหาวิทยาลัยนเรศวร และยุทธศาสตร์ของชาติ...หากมีการปรับเปลี่ยนตามสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป...ก็คงเป็นอย่างที่ท่านอาจารย์วิบูลย์กล่าวไว้ข้างต้น..สามารถปรับแผนได้...จะได้ระดมสมองช่วยกันคิด...ช่วยกันทำ...แผนกลยุทธ์ให้ประสบผลสำเร็จ