ความภาคภูมิใจเล็ก ๆ น้อย ๆ

เป้าหมาย KM คือ องค์กรสามารถจัดการความรู้เกี่ยวกับการผลิตตามแนวทางเกษตรดีที่เหมาะสม เพื่อนำไปสู่การผลิตที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย

จังหวัดชุมพรร่วมกับคณะทำงานดำเนินการจัดการความรู้  ได้จัดทำแผนการจัดการความรู้ ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน  ขอบเขต คือ การเพิ่มคุณภาพผลผลิตพืช  โดยมี  เป้าหมาย KM คือ องค์กรสามารถจัดการความรู้เกี่ยวกับการผลิตตามแนวทางเกษตรดีที่เหมาะสม เพื่อนำไปสู่การผลิตที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย   ซึ่งตามเป้าหมาย KM มี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกระบวนงาน (KM Team) คือ สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร   ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร   สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร   และสำนักวิจัยและพัฒนาเกษตร เขต 7  ร่วมด้วยสำนักงานจังหวัดชุมพร  

ผลการตรวจของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ปรากฏว่า แผน KM ของจังหวัดชุมพร ครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่ต้องแก้ไข ซึ่งมีเป้าหมาย และขอบเขต สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด และมีการวิเคราะห์ทั้ง tacit และ explicit knowledge รวมทั้ง KM Team ครอบคลุมตามเป้าหมาย KM แต่มีข้อเสนอแนะเพื่อให้การนำไปสู่การปฏิบัติชัดเจนยิ่งขึ้น ควรปรับปรุงในส่วนการระบุระยะเวลาดำเนินการให้ชัดเจน การสรุปงบประมาณให้จำแนกแต่ละกิจกรรมด้วย และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การวัดผล และการยกช่องชมเชย นอกจากจะมี CKO และ KM Team ดำเนินการ  ควรให้ผู้บริหารระดับสูงมีส่วนร่วมด้วย

แม้ว่ายังไม่ได้ลงมือในการปฏิบัติแต่เป็นความสำเร็จส่วนหนึ่งของ KM Team ที่ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการความรู้ ของจังหวัด และจาก ก.พ.ร. ซึ่งการดำเนินการในขั้นต่อไป พวกเราจะทำให้ดีที่สุด เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และส่วนราชการที่จะเป็น Best Practice และ Master Trainer   รวมทั้ง เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการจัดการความรู้ของส่วนราชการอื่น ๆ ในปี 2550 ซึ่งขณะนี้จังหวัดได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ดำเนินการประเมินองค์กรตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการต่อไป

บันทึก โดย เลขานุการ KM Team

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานจังหวัดชุมพรความเห็น (1)

เด็กโรงเรียนสตรีพังงา
IP: xxx.113.70.8
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณพี่ประชันมากที่จัดกิจกรรมนี้ขึ้นที่อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา

และประทับใจพี่บีมากๆๆๆ พี่น้อยก็ตลกดีไม่รู้ว่าอีกนานเท่าไหร่เราจะได้เจอและทำกิจกรรมดีๆๆอย่างนี้อีก