ผู้สูงอายุได้สิทธิประโยชน์ สำหรับการรับบริการส่งเสริมป้องกันโรคในช่องปาก ตามชุดสิทธิประโยชน์ทางทันตกรรม ในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งในปี 2551 นี้ ทางกองทันตฯ ได้ร่วมดำเนินการกับ หน่วยบริการจาก 20 จังหวัด ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ และศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช รวมทั้งสิ้น 120 หน่วยบริการ จัดบริการส่งเสริมป้องกันโรคในช่องปากให้กับผู้สูงอายุ โดยใช้งบประมาณ area-based ของ สปสช.

และในวันที่ 21-22 เมย. นี้ ที่ รร.รามาการ์เด้นส์ ก็จะมีหน่วยงานทั้ง 120 หน่วยบริการนี้ละค่ะ ที่จะมาร่วมกันเรียนรู้ ทบทวนองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมป้องกันโรคในช่องปากผู้สูงอายุ ที่เป็นปัจจุบัน และ ลปรร. แนวคิด วิธีการดำเนินงาน และการสนับสนุนการดำเนินงาน ด้วยกัน โดยจะมีทีมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม ซึ่งก็คือ กองทันตฯ และศูนย์อนามัย ทั้ง 12 ศูนย์ มาร่วมด้วยช่วยกัน ลปรร. ในเรื่องนี้

องค์ความรู้ที่จะได้มีการเรียนรู้ร่วมกันก็จะมี

  • การประเมินโรคทางระบบ ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ โดย รศ.ดร.ทพญ.พัชราวรรณ ศรีศิลปนันทน์
  • โรคฟันผุ รากฟันผุ : การประเมินความเสี่ยง และมาตรการป้องกัน โดย ผศ.ทพ.นฤมนัส คอวนิช
  • โรคปริทันต์ : การประเมินความเสี่ยง และมาตรการป้องกัน โดย รศ.ทพญ.จุฬาลักษณ์ เกษตรสุวรรณ
  • ยุทธศาสตร์ และการบูรณาการชุดสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพ และสุขภาพช่องปาก โดย ทพ.สุธา เจียรมณีโชติชัย
  • การจัดบริการ และการสนับสนุนการจัดบริการในโครงการ โดย ทพญ.สุปราณี ดาโลดม
  • อภิปราย ... การดำเนินงานส่งเสริมป้องกันโรคในช่องปากในพื้นที่ โดย ทพญ.มณิธี ต่อเศวตพงศ์ สสจ.นครปฐม ทพ.วัชรพงษ์ หมอวุฒิวงศ์ สสจ.หนองคาย น.ส.กรรณิการ์ ชุติพงศ์ศาศวัต สอ.ท่านัด ราชบุรี และมี ทพญ.วรางคนา เวชวิธี ดำเนินการอภิปราย
  • สุดท้ายก็จะเป็นการประชุมกลุ่ม ลปรร. เรื่อง แนวทางการจัดบริการ และสนับสนุนบริการในพื้นที่ ... นำเสนอ และเก็บประเด็น โดย คุณพวงทอง ผู้กฤตยาคามี เจ้าเก่าของเราค่ะ

เกิดแนวคิดอะไรดีดี แล้วจะนำมาเล่าสู่กันฟังต่อไปนะคะ