ตีสามของเมื่อคืน ผมตื่นขึ้นมาและเขียนโครงร่างหนังสือที่ตั้งใจจะเขียนเป็นแนวทางการสอนสักหน่อย เหลือบไปเห็นตัวอย่างเอกสารที่ท่านอาจารย์ท่านหนึ่งให้มาเป็นตัวอย่าง ปกหนังสือพิมพ์บรรทัดแรกว่า เอกสารคำสอน บรรทัดที่ ๒ พิมพ์ว่า รายวิชา.....ทำให้นึกถึงปัญหาที่เคยคิดและเคยถามในที่ประชุมของผู้รู้ทั้งหลาย แต่หาได้คำตอบที่พึงพอใจไม่ ปัญหานั้นคือ

   ๑) เอกสารประกอบการสอน

   ๒) เอกสารคำสอน

   ๓) ตำรา

   ๔) หนังสือ

  ทั้ง ๔ นี้มีข้อแตกต่างกันอย่างไร นอกจากนั้น อย่างไรคือคำจำกัดความของคำว่า "วิชาการ" ซึ่งเราจะเห็นบทความหลายหลากที่เขียนว่า บทความวิชาการ บทความเชิงวิชาการ บทความอิงวิชาการร และบทความทั่วไป

   วันนี้ นั่งคิดเอาเองว่า

   เอกสารประกอบการสอน คือ เอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการสอนในวิชาหนึ่งๆ (โดยไม่เน้นการบรรยายเนื้อหามากนัก)

   เอกสารคำสอน คือ เอกสารที่จัดทำขึ้นมีการบรรยายรายละเอียดอย่างลึกซึ้งทั้งกว้าง ลึก หนา บาง

   ตำรา เข้าใจว่า น่าจะเป็นหนักวิชาใดวิชาหนึ่งโดยไม่ต้องไปอ่านเล่มอื่นๆ เพิ่มเติม ประกอบด้วยเหตุด้วยผล มีความลึกซึ้ง พร้อมทั้งแหล่งอ้างอิงที่สมบูรณ์ที่สุด

   หนังสือ คือ หนังสือ (ฮาฮา)