กำหนดการประชุมการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรการเงินชุมชนระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ มีนาคม จ.ตราด

ร่างกำหนดการประชุมเครือข่ายวิจัยจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรการเงินชุมชน

เจ้าภาพ ทีมวิจัยจังหวัดตราด

วันที่ 17 - 19 มีนาคม 2549

จัดโดย หน่วยจัดการความรู้องค์กรการเงินชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โดยการสนับสนุนของสกว. และศตจ.

-------------------------------------------------------------------------------------------

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2549

13.00                                      นัดหมายพร้อมเพรียงกัน ณ วัดดงกลาง หมู่ที่ 5 ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง

 จ.ตราด

13.00 – 14.00 น.                  พักผ่อนตามอัธยาศัย (หลังจากเดินทางกันมาเป็นเพลาหลายชั่วโมง)

14.00 – 17.00 น.                  แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และพลังการทำงานกับ

พื้นที่เจ้าภาพ

17.00 – 19.00 น.                  รับประทานอาหารเย็นและร่วมชมการแสดงในพื้นที่

19.00 น.                                เดินทางกลับเข้าที่พัก ณ โรงแรมเหลายาอินแลนด์รีสอร์ท

วันเสาร์ที่ 18  มีนาคม  2549 ณ ห้องประชุม โรงแรมเหลายาอินแลนด์รีสอร์ท

08.30 – 09.00 น.                  ลงทะเบียน

09.00 – 10.00 น.                  เปิดการประชุม โดย คุณภีม  ภคเมธาวี

10.00 –12.00 น.                   แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การจัดการความรู้และความเปลี่ยนแปลงที่เกิด

ขึ้นในพื้นที่/กลุ่มเป้าหมายของแต่ละทีม (5 พื้นที่)

12.00 – 13.00 น.                  รับประทานอาหารเที่ยง

13.00 –16.00 น.                   แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การจัดการความรู้และความเปลี่ยนแปลงที่เกิด

ขึ้นในพื้นที่/กลุ่มเป้าหมายของแต่ละทีม (5 พื้นที่)

16.00 – 17.00 น.                  ซักถาม/แลกเปลี่ยน หลังจากนำเสนอครบทุกกลุ่ม

17.00 – 18.00 น.                  รับประทานอาหารเย็น

18.00 – 19.30 น.                  ฟังแนวคิดเรื่องสัจจะออมทรัพย์และกองทุนหนึ่งบาท

โดยพระสุบิณ ปณีโต ณ วัดไผ่ล้อม

 

19.30 น.                                เดินทางกลับเข้าที่พัก ณ โรงแรมเหลายาอินแลนด์รีสอร์ท

วันอาทิตย์ที่ 19  มีนาคม  2549 ณ ห้องประชุม โรงแรมเหลายาอินแลนด์รีสอร์ท

08.00 – 08.30 น.                  ลงทะเบียน

08.30 – 10.00 น.                  สรุปการประชุมและพูดคุยเรื่องการจัดประชุมครั้งต่อไป โดย สงขลาเป็นเจ้าภาพ และปิดเวทีการประชุม

10.00 – 10.20 น.                  รับประทานอาหารว่าง

10.20 – 12.00  น.                ออกเดินทางศึกษาดูงานของพระอาจารย์มนัส จ.จันทบุรี (เดินทาง 2 ชม.)

12.00 – 13.00 น.                  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ......................

13.00 – 15.00 น                   แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มของพระอาจารย์มนัส (จันทบุรี)

15.00 น.                                เดินทางกลับฐานที่มั่นกันโดยสวัสดิภาพ

 *****************************************

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชนความเห็น (0)