ฝ่ายพัฒนา สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (สสอท.) จะจัดสัมมนาวิชาการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้นในวันที่ 7 มีนาคม 2549 โดยเชิญ ผู้อำนวยการ สมศ. มาบรรยาย ในการนี้งานประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้เรียนเชิญประธาน