ประชุม เชิงปฏิบัติการประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลัง สสจ.ตราด

ข่าวสารจาก สสจ.ตราด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด  โดยกลุ่มงานประกันสุขภาพ  จัดประชุม         เชิงปฏิบัติการประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลัง  ครั้งที่ 2 ปี 2549    เพื่อพัฒนาศักยภาพบริหารประสิทธิภาพผู้จัดการทรัพยากรภาคสุขภาพ  เพื่อแปลงรหัสบัญชีของหน่วยบริการจังหวัดตราด  โดยปรับให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานบัญชีของกระทรวงสาธารณสุขและมาตรฐานงบทดลอง  และให้สามารถนำส่งข้อมูลรายงานทางการเงินตามแบบงบทดลอง(รายงาน 0110 รง.5) ในโปรแกรม Off Line  Health ในวันที่  6  มีนาคม  2549   เวลา   08.30 น. – 16.30 น.  ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
                                ในการนี้จังหวัดตราด   โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด  จึงขอให้ผู้รับผิดชอบจัดทำรายงาย 0110 รง.5 ส่วนการเงิน และส่วนกิจกรรม   เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลัง  ครั้งที่ 2 ปี 2549    ตามกำหนดการสิ่งที่ส่งมาด้วย

กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

"ประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลัง ครั้งที่ 2  ปีงบประมาณ 2549"
วันที่  6  มีนาคม  2549
ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
6  มีนาคม  2549
08.00 น. – 08.30 น.                -  ลงทะเบียน 
08.30 น. – 08.45 น.                -  พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
                                                -  โดย  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด
08.45 น. – 09.45 น.                -  ชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯ
                                                -  โดย  นางสาวนิราภร  เอกปิยะกุล  นักวิชาการสาธารณสุข 8
09.45 น. – 10.00 น.                -  พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม                  
10.00 น. – 12.00 น.          -   บรรยายเรื่อง “การติดตั้งโปรแกรม Off Line Health DB49”
                                                -  โดย  นางสาววรรณภา  ตั้งวงศ์งาม  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
12.00 น. – 13.00 น.                -  พักรับประทานอาหารกลางวัน                      
13.00 น. – 14.00 น.                -  บรรยายเรื่อง “การแปลงรหัสบัญชีของหน่วยบริการจังหวัดตราด 
                                                                             ตามมาตรฐานงบทดลองกระทรวงสาธารณสุข”  
-  โดย  นางเพียรพร  เข้งนุเคราะห์  นักวิชาการสาธารณสุข 7 
14.00 น. – 14.15 น.                -  พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม                  
14.15 น. – 16.30 น.                -   บรรยายเรื่อง  “การจัดส่งรายงาน 0110 รง.5 ปี 2549  ขึ้น Web  ” 
-  โดย  นางวลัยรัตน์  จามลิกุล  นักวิชาการสาธารณสุข 7
16.30 น.                  -  ปิดประชุม

 

........................................................
หมายเหตุ :              1. นำคู่มือ “การจัดทำรายงาน 0110 รง.5 ปีงบประมาณ 2549 (เล่มสีฟ้า) 
                                ที่โรงพยาบาลได้รับมาจากการประชุมที่โรงแรมริชมอนด์มาด้วย  
                                2. นำคอมพิวเตอร์พกพามาลงโปรแกรมด้วย (ถ้ามี)
                                3.  นำงบทดลอง (Excel)  ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2548 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2549
                                                4. นำส่งข้อมูลรายงานกิจกรรมสำคัญ  ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2548 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2549

                                5. นำสายไฟต่อคอมพิวเตอร์มาด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พยาบาลกับคลินิกบริการความเห็น (0)