สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงฯ
ได้จัดทำข้อมูลเพื่อแสดงการจัดลำดับข้อมูลตามตัวชี้วัดสำคัญด้าน สธ.
เป็นรายจังหวัด เขต และประเทศ เพื่อให้ใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผน
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์นั้น
โดยขอให้ท่านเข้าดูได้ใน website ชื่อ

http://bps.ops.moph.go.th