ตารางอิสระ;ศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาฯ


"ศูนย์การประสานงานข้อมูลท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อประชาชนทั่วไปทั้งชาวไทยและต่างชาติ"

KV; เป็นศูนย์กลางประสานงานรวบรวมข้อมูลด้านการท่องเที่ยว กีฬา และส่งเสริม การแข่งขันกีฬา

นักเรียน นักศึกษา ประชาชน

สมรรถนะหลัก

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

1.ด้านการบริหารองค์กร

1.1.ภาวะผู้นำ

 

มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ

 

มีระดับ 1 และมีบุคลิกภาพการเป็นผู้นำ สามารถใช้คนให้เหมาะสมกับงาน และเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาได้

 

มีระดับ 1,2 และมีความสามารถในการประสานงานทั้งภายในและภายนอก กล้าตัดสินใจทันต่อเหตุการณ์ และนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้กับองค์กร

 

มีระดับ 1,2,3และสามารถสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและยึดหลักธรรมาภิบาลในปฏิบัติงาน

 

มีระดับ 1,2,3,4 และผู้ใต้บังคับบัญชาและองค์กรภายนอกยอมรับการเป็นผู้นำ

1.2.ความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการความรู้

มีแนวทางในการสร้างความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการความรู้และจัดทำแผนปฏิบัติการ

เช่น การวางตัวบุคคล ระยะเวลาดำเนินการ กำหนดความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง

มีระดับ 1, และมีการดำเนินการตามแผนที่วางไว้

มีระดับ 1,2 และมีการติดตามประเมินผลและการแก้ปัญหา

มีระดับ 1,2,3 และมีการรวบรวมปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม

มีระดับ 1,2,3,4 และสรุปวิเคราะห์ปัญหาพร้อมกำหนดแนวทางแก้ไขที่ถูกต้องให้ผู้ปฏิบัติสามารถนำไปดำเนินการได้

1.3.การมีส่วนร่วมของบุคลากร

มีการประชุมระดมความคิดเห็นของบุคลากรมีแผนปฏิบัติงานร่วมกันโดยยึดหลักประชาธิประไตย

มีการดำเนินการระดับ 1 และมีการวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกันพร้อมทั้งจัดทำสรุปการปฏิบัติงานเพื่อให้ทุกคนในหน่วยงานได้เรียนรู้ทุกภาระกิจขององค์กร

มีการดำเนินการระดับ 1,2และมีการปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

มีการดำเนินการระดับ 1,2,3และประเมินผลการปฏิบัติงานตามภาระกิจที่ได้รับมอบหมายเพื่อหาข้อสรุปให้ภาระกิจขององค์มีประสิทธิภาพ

มีการดำเนินการระดับ 1,2,3,4และบุลคลากรในองค์กรทุกคนมีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็นและเป็นประโยชน์ต่อองค์กรมากที่สุด

1.4.การวางแผนและจัดระบบงาน

รวบรวมฐานข้อมูลเพื่อใช้เป็นแนวทางการกำหนดเป้าหมาย

มีการดำเนินการระดับ 1 และมีการพัฒนาระบบงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่วางไว้

มีการดำเนินการระดับ 1,2 และมีการปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ที่ชัดเจน

มีการดำเนินการระดับ 1,2,3 และมีระบบติดตามและประเมินผล อย่างเป็นระบบ

มีการดำเนินการระดับ 1,2,3,4 และมีการนำข้อมูลที่ได้มา มาปรับปรุงการวางแผนและระบบงาน

1.5.การพัฒนาบุคลากร

มีการศึกษารวบรวมข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภาระกิจและบทบาทหน้าที่ขององค์ที่ภายในและภายนอกหน่วยงาน

มีการดำเนินการระดับ 1 และกำหนดเป้าหมายให้บุคลากรมีแรงจูงใจและจิตสำนึกควบคู่ไปกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

มีการดำเนินการระดับ 1,2 และมีการจัดการวางแนวทางการปฏิบัติงานและจัดทำแผนปฏิบัติงานให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมและสร้างจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อหน้าที่

มีการดำเนินการระดับ 1,2,3 และดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานโดยเน้นทางด้านเทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสารเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากร

มีการดำเนินการระดับ 1,2,3,4 และจัดทำการประเมินผลการดำเนินงานบุคลากรเพื่อนำมาใช้ให้ตรงกับขีดความสามารถของบุคลากรเพื่อสร้างระบบคุณธรรมต่อไป

2.ด้านการบริการประชาชน

2.1.ทักษะในการสื่อสาร

 

 

มีการเลือกใช้ช่องทางสื่อสารกับผู้รับบริการทั้งการสื่อสารทางเดียวและสองทาง

 

 

มีการดำเนินการระดับ 1 และมีการวางแผนการประชาสัมพันธ์ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย

 

 

 

มีการดำเนินการระดับ 1,2 และมีการนำนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการสื่อสาร

 

 

มีการดำเนินการระดับ 1,2,3 และ

มีการติดตามประเมินผล

 

 

มีการดำเนินการระดับ 1,2,3,4 และมีการนำมาปรับปรุงตลอดเวลาเพื่อให้ผู้ใช้บริการพึงพอใจในการสื่อสาร

2.2.การบริการที่ดี

รวบรวมข้อมูลความต้องการการบริการจากผู้รับบริการ

มีการดำเนินการระดับ 1 และมีการประมวลผลข้อมูลและกำหนดเป้าหมายการให้บริการที่ดีโดยเน้นตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการเป็นหลัก

มีการดำเนินการระดับ 1,2 และมีการจัดทำแผนการดำเนินการให้สอดคล้องกับเป้าหมายโดยนำนาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ

มีการดำเนินการระดับ 1,2,3 และมีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานโดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ควบคุ่กับการนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ

มีการดำเนินการระดับ 1,2,3,4 และมีจัดการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการและนำมาพัฒนาปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น

2.3.การให้บริการโดยมีประชาชนเป็นหลัก

จัดสำรวจลำดับความสำคัญและฟังความคิดเห็นขอประชาชน

มีการดำเนินการระดับ 1,และประมวลผลข้อมูลและกำหนดวิธีการดำเนินการให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน

มีการดำเนินการระดับ 1,2 และทำแผนบริการโดยยึดความต้องการของผู้ใช้บริการเป็นหลัก

มีการดำเนินการระดับ 1,2,3 และดำเนินการตามแผนให้มีกระบวนการเรียนรู้และมีส่วนร่วมทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

มีการดำเนินการระดับ 1,2,3,4 และมีการประเมินผลโดยใช้แบบสอบถามและการสังเกตพร้อมทั้งนำมาปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่บกพร่อง

2.4.การมุ่งผลสำเร็จของงาน

มีการกำหนดแผน เป้าหมาย และขั้นตอนการดำเนินงาน

มีการดำเนินการระดับ 1, และมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบพร้อมทีมงาน กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จในการปฏิบัติงานเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์

มีการดำเนินการระดับ 1,2 และมีการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้

มีการดำเนินการระดับ 1,2,3และมีตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและความพึงพอใจเพื่อปรับปรุงแก้ไขพัฒนาและรายงานผล

มีการดำเนินการระดับ 1,2,3,4และผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการไม่ต่ำกว่า 60 %

คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 1718เขียนเมื่อ 6 กันยายน 2005 07:37 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 มิถุนายน 2012 02:24 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

 เพิ่มความเห็น
สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี