ค้นพบสมรรถนะหลัก Core competnce ของ ครูและผู้บริหาร

การตลาดนัดความรู้ ครั้งที่ 2 ได้พบว่าครูและผู้บริหารมีสมรรถนะสำคัญในการปฏิรูปการเรียนรู้

ผลจากการจัดตลาดนัดความรู้ ครั้งที่ 2 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2548
ณ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา พบว่าครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
การปฏิรูปการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ "เป็นคนดี มีปัญญา และ
มีความสุข" ซึ่งสามารถสรุปเป็นสมรรถนะหลัก Core competenceได้ดังนี้

1.สมรรถนะของครูผู้สอน
   
ครูผู้สอนที่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ประสบผลสำเร็จ พบว่ามีสมรรถนะดังนี้

   1.1 มีความรู้ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องหลักสูตร กระบวนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง สามารถใช้แหล่งเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้
   1.2 มีทักษะ เป็นผู้ที่มีทักษะในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ สามารถ
ผลิตสื่อ เทคโนโลยีและอุปกรณ์ในการเรียนการสอนที่สอดคล้องเหมาะสมกับ
สภาพผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษา
   1.3 มีมนุษยสัมพันธ์  เป็นผู้ที่มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
ขอความร่วมมือช่วยเหลือจากผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการระดมทุนหรือทรัพยากรเพื่อสนับสนุนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
   1.4 มีอุดมการณ์ ครูส่วนใหญ่ที่จัดกิจกรรมได้ดีมักจะมีอุดมการณ์
จะเห็นได้จากการทุ่มเท เสียสละ กล้าคิด กล้าทำ และไม่หวังผลตอบแทน
   

2. สมรรถนะของผู้บริหาร
   
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จในการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน
พบว่ามีสมรรถนะดังนี้
    2.1 มีภาวะความเป็นผู้นำ  กล้าคิด กล้าทำ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง
เป็นผู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้มีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา ร่วมพัฒนา
    2.2 มีความรู้ความเข้าใจหลักสูตร เช่น จุดประสงค์ของหลักสูตร
มาตรฐานการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
การนิเทศการสอน เป็นต้น 
    2.3 มีความสามารถในการสื่อสาร กล่าวคือเป็นผู้ที่สามารถสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจให้ครู บุคลากร ผู้ปกครองและชุมชนรับรู้เข้าใจ
แนวทางการดำเนินการจัดการศึกษาในทิศทางเดียวกัน และได้รับความร่วมมือ
ช่วยเหลือจากทุกฝ่าย
    2.4 เป็นนักประสานสัมพันธ์  การที่จะพัฒนาสถานศึกษาไปสู่เป้าหมายความสำเร็จ
ในการปฏิรูปการเรียนรู้ได้นั้น ผู้บริหารย่อมมีบทบาทในการติดต่อประสานงาน เจรจา
ขอความร่วมมือช่วยเหลือจากทุกฝ่ายในการระดมสรรพกำลังเพื่อจัดการศึกษา ทั้งในด้าน
งบประมาณ และทรัพยากรต่างๆ
   
ดังที่กล่าวมาแล้วจะเห็นได้ว่าสมรรถนะของครูและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นสิ่งที่ฝังลึก
อยู่ในตัวตน และถูกค้นพบขึ้นมา เป็นสิ่งที่สามารถ "สร้างและเรียนรู้" ได้ สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ได้ไม่มีข้อจำกัด และถ้าจะให้ดีทั้งครูผู้สอนและผู้บริหารควรจะมีสมรรถนะ
"เป็นนักจัดการความรู้" KM : Knowledge Manager ด้วย


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตลาดนัดความรู้ KM : Knowledge management ครั้งที่ 2

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 3506, เขียน: 06 Sep 2005 @ 12:49 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 01:15 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

วรรณา (อ้อ)_ สคส.
IP: xxx.151.216.4
เขียนเมื่อ 

        งานนี้ต้องขอขอบคุณ ผศ. ดร. เลขา   ปิยะอัจฉริยะ  ค่ะ ที่ท่านให้ความสนใจและติดตามไปกับ  สคส. ด้วยตลอด   ถือว่าท่านเป็นภาคีและผู้ทรงคุณวุฒิที่น่ารักมากของ สคส. ค่ะ