ประชาสัมพันธ์ ทุนวิจัยค่ะ

ขอประชาสัมพันธ์ ทุนวิจัยค่ะ  ขณะนี้  มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดสรรเงินทุนอุดหนุนการวิจัย จากงบประมาณแผ่นดินจำนวน 75 ทุนๆ ละ 4,000 บาท นิสิตที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต มีค่าระดับขั้นคะแนนเฉลียสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 3.25 และต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชามาแล้วไม่ต่ำกว่า 15 หน่วยกิต ได้รับการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และมีโครงร่างวิทยานิพนธ์ สามารถยื่นขอทุนได้ที่ คณะเจ้าของหลักสูตร ภายใน 20 มีนาคม 2549 นี้นะคะ (รายละเอียด ดูได้ที http://www.grad.nu.ac.th)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริการวิชาการความเห็น (1)

บอย สหเวช
IP: xxx.19.231.4
เขียนเมื่อ 
เยี่ยมมากเลยครับ สำหรับ Blog นี้ ช่วยเพิ่มเติมรูปเจ้าของ Blog ให้ด้วยนะครับ