วันนี้ขับรถมาอบรมการใช้Web  Blongที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ใช้เวลา 1.30  ชั่วโมง