วันที่ 28 กุมภาพันธ์  2549 มาอบรมที่ ม.นเรศวร ซึ่งเป็นโครงการของบัณฑิตวิทยาลัยเรื่อง การเขียน บล็อก