บัตรคำสั่ง

 

ศูนย์ที่  7 เรื่องการตอบสนองต่อสิ่งเร้า  และผลเสียของการทำลายพืช

สาระที่  1          สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต  ( ว 1.1 )

                  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4

 

นักเรียนอ่านบัตรคำสั่ง  และปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

 

          1.   เลือกประธานและเลขานุการกลุ่มเพื่อทำหน้าที่บริการและดำเนินกิจกรรม

2.   ทำแบบทดสอบก่อนเรียน  และตรวจคำตอบจากบัตรเฉลย

3.   จับคู่คนเก่งกับคนอ่อนช่วยกันอ่านบัตรเนื้อหาให้ละเอียด

4.   ร่วมกันอภิปรายซักถามและแสดงความคิดเห็นในเนื้อหา

5.   จดบันทึกสาระสำคัญ  เพื่อไว้อ่านต่อไป

6.   อ่านบัตรคำถามอย่างละเอียดถี่ถ้วน   แล้วตอบคำถามในแบบฝึกปฏิบัติ

       ตรวจคำตอบจากบัตรเฉลย

 7.  ทำแบบทดสอบหลังเรียน  พร้อมตรวจคำตอบจากบัตรเฉลย

 8.   เสร็จแล้วเก็บอุปกรณ์ทุกชิ้นใส่ซองให้เรียบร้อย  ยกเว้นกระดาษคำตอบ 

        หรือแบบฝึกปฏิบัติ

 9 .   เตรียมไปเรียนศูนย์ต่อไป

 

 

 

 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน

ศูนย์ที่  7 เรื่องการตอบสนองต่อสิ่งเร้า  และผลเสียของการทำลายพืช

สาระที่  1          สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต  ( ว 1.1 )

                  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4

 

คำชี้แจง    ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1.  ลำต้นของพืชเจริญเข้าหาสิ่งใด

      ก.  น้ำ

      ข.  แสงแดด

      ค.  แร่ธาตุ

      ง.  ทั้ง  น้ำ  และแร่ธาตุ

4.  ถ้าสัมผัสต้นผักกระเฉด  จะเกิดอะไรขึ้น

     ก.  ผักกระเฉดหุบใบ

     ข.  ต้นผักกระเฉดสลัดใบ

     ค.  ต้นผักกระเฉดดีดตัวสูงขึ้น

     ง.  ต้นผักกระเฉดจะกางใบออก 

2.  ใบของต้นไมยราบ  จะตอบสนองต่อสิ่งเร้าเมื่อใด

      ก.  เมื่อถูกสัมผัส

      ข.  เมื่อแสงแดดจัด

      ค.  เมื่อแมลงบินผ่าน

      ง.  เมื่ออากาศมืดครึ้ม

5.  เสียงดนตรีมีผลต่อพืชอย่างไร

      ก.  ทำให้พืชเหี่ยวเฉา

      ข.  ทำให้พืชเป็นโรค

      ค.  ทำให้พืชไม่เป็นโรค

      ง.  ทำให้พืชเจริญงอกงาม

3.  ใบของพืชชนิดใดที่เปลี่ยนมาเป็นกับดักแมลง

      ก.  บัว

      ข.  พริกไทย

      ค.  ผักกระเฉด

      ง.  หม้อข้าวหม้อแกงลิง

 

6.  สัตว์ชนิดใดมีการตอบสนองต่อสัมผัสคล้าต้นไมยราบ

      ก.  ตะขาบ

      ข.  หนอน

      ค.  กิ้งกือ

      ง.  กิ้งก่า