พันธกิจ  กลุ่มการพยาบาล

องค์กรพยาบาล มุ่งมั่น บริหารการพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บุคลากรทางการพยาบาลมีความรู้และทักษะวิชาชีพ/วิชาการที่เป็นเลิศ  ทำงานได้อย่างมีความสุข ผู้รับบริการได้รับการบริการที่ถูกต้อง  ปลอดภัย  ประทับใจ  และสามารถดูแลตนเองได้