เจตจำนง/ความมุ่งหมาย

มีความมุ่งหมายที่จะให้บริการ  ดูแลผู้ป่วยวิกฤติด้านศัลยกรรมและทรวงอกด้วยทีมสหวิชาชีพ  โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

จุดเน้นในการพัฒนา/เข็มมุ่ง

1.  เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะวิกฤต

2. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริการจัดการเรื่อง ความเสี่ยงและความปลอดภัย