ความเสี่ยง  5  อันดับแรก ของหอผู้ป่วยหนักเด็กศัลยกรรมหัวใจ

1.  การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่าง

2.  การให้เลือดและส่วนประกอบของเลือดผิดพลาด

3.  ความคลาดเคลื่อนทางยา

4.  การเกิดอัคคีภัย

5.  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ