ในวันที่ 24 - 30 กรกฎาคม คณะผู้บริหารของสถาบัน
EMTC (Educational Manager Training College)
ประเทศเวียตนาม เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร
Change Management in the 21st Century ที่สถาบันฯ
โดยสถาบันฯ จะรับผิดชอบในเรื่อง การจัดทำหลักสูตร
การเป็นวิทยากรให้การอบรม

   คณะผู้บริหาร EMTC เยี่ยมชมภูมิทัศน์ สพบ.