กรอบแนวคิดของการพัฒนา

กรอบแนวคิดของการพัฒนา

กรอบแนวคิดของการพัฒนา

    (1)  การพัฒนาต้องก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ตัวนักเรียน
    (2)  การพัฒนาควรเกิดจากความต้องการของครู หรือบุคลากรทางการศึกษา
    (3)  การพัฒนาควรเป็นลักษณะ Site  based  Development.
    (4)  การพัฒนาควรมีหลากหลายรูปแบบให้เลือกตามความเหมาะสมของแต่ละคน
    (5)  การพัฒนาควรสอดคล้องกับภารกิจ และหน้าที่ที่ปฏิบัติของ ครู และบุคลากร
          ทางการศึกษา
    (6)  การพัฒนาควรดำเนินการในรูปของเครือข่ายให้กระจายทั่วประเทศ
    (7)  การพัฒนาต้องสอดคล้องกับนโยบายและข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    (8)  การพัฒนาต้องกระทำอย่างทั่วถึงและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายภายใต้ข้อจำกัด
          ด้านงบประมาณ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ระบบการพัฒนา ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาความเห็น (0)