สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดชุมพรกับบทบาทในการส่งเสริมศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้มแข็ง เพื่อสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งของประชาชนอย่างยั่งยืน

      สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดชุมพรกับบทบาทในการส่งเสริมศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เพื่อสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งของประชาชนอย่างยั่งยืน

       1.เป็นคณะกรรมการตรวจสอบราคากลางของจังหวัดชุมพร เพื่อตรวจสอบการกำหนดราคากลางของโครงการที่จะมีการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุ ฯ  ที่มีวงเงินงบประมาณ ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป

        2. การออกตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการเงิน การคลังและการบัญชี ให้ได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละ 4 ครั้ง ใน 1 ปี

         3. จัดประชุมชี้แจงแนวนโยบายและการปฎิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ที่ดำเนินการไปแล้ว คือ

              3.1 ประชุมชี้แจงเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารจัดการที่ดี ตลอดจนการถ่ายโอนภารกิจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

               3.2 จัดประชุมชี้แจงการปฎิบัติตามระเบียบกระทรสวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  จำนวน 3 รุ่น ผู้เข้าร่วมประชุม 1,268 คน แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นทุกรูปแบบ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดชุมพรความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#uncategorized

หมายเลขบันทึก

1677

เขียน

27 Jul 2005 @ 10:21
()

แก้ไข

11 Feb 2012 @ 13:54
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก