ผลที่ได้จากการประชุม

 1) กลุ่มผู้บริหาร หัวปลา :

 (1) เทคนิคการทำงานที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา

 (2) เทคนิคการจัดเวลาที่เหมาะสมกับการพัฒนา

 (3) เทคนิคในการประสานงาน

 (4) เทคนิคการทำงานในหน่วยงานขนาดใหญ่ สมาชิกกลุ่ม จำนวน 19 คน จุดเด่น : ผู้บริหารจากหลากหลายหน่วยงาน ผลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำให้ได้ KV "เทคนิค และประสบการณ์ สู่ Best Practice"

2) กลุ่มหัวหน้างานการเงินและพัสดุ หัวปลา : การปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ สมาชิกกลุ่ม จำนวน 15 ท่าน จุดเด่น: การปรับกระบวนการทำงาน, การใช้กระบวนการเงินทดรองจ่าย,จ่ายค่าตอบแทน,สร้างการทำงานเป็นทีม รวมถึงการเสนอการมอบอำนาจในการทำงาน

3) กลุ่มเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ หัวปลา : เรื่องระบบ GFMIS จำนวน 18 คน   จุดเด่น:ป้องกันระบบคอรับชั่น, ร้านค้าได้รับความสะดวกในการเบิกเงิน และเกิดความรวดเร็ว,    ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยสามารถตรวจสอบข้อมูลการใช้จ่ายเงินงบประมาณได้, เป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐ และเป็นการพัฒนาบุคลากรได้ใช้ระบบ IT

4) กลุ่มศูนย์วิจัยเฉพาะทาง หัวปลา : การพัฒนาการบริหารงานวิจัย สมาชิก 9 คน จุดเด่น :

 (1) การพัฒนาการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 (2) การบริหารงานวิจัยของศูนย์วิจัยเฉพาะทางสู่ความสำเร็จ

 (3) ตัวชี้วัดความสำเร็จของศูนย์วิจัยเฉพาะทาง

 (4)การประชุมของศูนย์ และ

 (5) ปัญหาอุปสรรคในการทำงานของศูนย์