กิจกรรม KM. แขวงการทางชุมพร

ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ลงมือทำ (JUST DO IT)

การจัดทำกิจกรรม "การพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์กร" ที่ผ่านมา

ครั้งที่ 1 วันที่ 26 พฤษภาคม 2548 ดำเนินการดังนี้:-

1.จัดอบรมข้าราชการและลูกจ้างประจำทุกคนในหน่วยงานให้มีความรู้พื้นฐานและเข้าใจความหมายของการจัดทำ KM.

2.แบ่งกลุ่มการจัดทำ KM. เป็น 5 กลุ่ม แต่ละกลุ่มเลือกหัวหน้ากลุ่ม และเลขากลุ่ม

3.ระดมสมองและได้ KV.ของหน่วยงาน "เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการบำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดความสะดวก ปลอดภัย และภูมิทัศน์สวยงาม เป็นที่พึงพอใจของประชาชน"

4.จัดทำสมรรถนะหลักของหน่วยงาน ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาได้จำนวน 15 สมรรถนะ

ครั้งที่ 2 วันที่ 31 พฤษภาคม 2548 ดำเนินการดังนี้:-

1.ประชุมกลุ่มย่อยจัดทำประเด็นเรื่องเล่าได้เรื่องเล่าจำนวน 10 เรื่อง

2.มอบหมายให้คุณอำนวยและคุณเอื้อจัดทำตารางอิสระภาพ กำหนดระดับ 5 ระดับ

3.คุณอำนวยและคุณเอื้อ ได้ประชุมจำนวน 3 ครั้ง วันที่ 2 , 9 , 23 มิถุนายน 2548 ซึ่งได้นำสมรรถนะมาสรุปคงเหลือ 9 สมรรถนะ และจัดทำตารางอิสรภาพกำหนดระดับทั้ง 5 ระดับ เสร็จเรียบร้อย

4.ได้เสนอสมรรถนะหลักให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาเพื่อนัดประชุมกลุ่มทั้ง 5 กลุ่มครั้งที่ 3 ต่อไป

5.คุณอำนวยและคุณเอื้อ ได้นัดประชุมกันทุกวันพฤหัส เวลา 14.00 น.(อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำความรู้ไปพูดคุยในกลุ่มย่อยเพื่อให้เกิดการเรียนรู้

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน chumphon highwayความเห็น (1)

thewater
IP: xxx.155.1.245
เขียนเมื่อ 

อยากฟังเรื่องเล่าค่ะ อยากฟังเรื่องเล่า อยากฟังเรื่องเล่า จริงๆๆ