เครือข่ายกลุ่มการเงิน 3 ตำบล (วงคุณอำนวย 1)

บทเรียนการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนโดยตั้งต้นที่เครือข่ายกลุ่มการเงินระดับตำบล โดยใช้เครื่องมือ "การจัดการความรู้ " มีด้วยกันหลายชุด   เรื่องแรกคือ การประสานความร่วมมือเพื่อร่วมเป็นผู้รับผิดชอบโครงการซึ่งระบุไว้ว่ามีด้วยกัน 9 หน่วยงาน(วงเรียนรู้คุณเอื้อ)ที่เรียกว่าบูรณาการการทำงานนั้น ความเป็นจริงในแง่เป้าหมาย ปณิธานความมุ่งมั่น เป็นอย่างไร? เพราะอะไร? เป็นความรู้ชุดแรก 2)ชุดความรู้ในวงเรียนรู้คุณอำนวยตำบลละ 3 คน 3)ชุดความรู้ในวงเรียนรู้คุณกิจ 3 ตำบลและเงื่อนไขภายในของชุมชน
ขอพูดถึงชุดความรู้ของคุณอำนวยซึ่งได้มีการระดมความคิดจากประสบการณ์ใน1-2ครั้งที่ผ่านมา โดยใช้ตารางแห่งอิสรภาพเป็นเครื่องมือ สรุปได้ดังนี้

เป้าหมายในการสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับชุมชน ผ่านทางกลุ่มการเงินของคุณอำนวย คือ
1.เพื่อให้เป็นแกนกลางในการพัฒนาชุมชน
2.เพื่อให้กรรมการจัดการกลุ่มอย่างเข้มแข็ง
3.เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับกลุ่มอื่น ๆ
4.สร้างสามารถในการเชื่อมโยงกับผู้นำและหน่วยงานต่าง ๆทั้งภายในและภายนอก
5.แก้ปัญหาของชุมชนได้ทุกเรื่อง
สรุปเป็นเป้าประสงค์ว่า เพื่อพัฒนากลุ่มให้เข้มแข็ง เป็นแกนกลางในการพัฒนาชุมชน

จากนั้นได้ระดมความรู้จากประสบการณ์ของคุณอำนวยว่า ถ้าจะบรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าว คุณอำนวยต้องมีความสามารถซึ่งประกอบด้วย1)ความรู้(เข้าใจ)และ2)ทักษะ(ทำเป็น)ในเรื่องอะไรบ้าง? ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

ความสามารถ (คุณอำนวย)

ความรู้
         -ความเป็นมาของกลุ่ม โครงสร้าง และบทบาทหน้าที่ของกรรมการ
         -การบริหารจัดการกลุ่ม เช่น เรื่องบัญชีการเงิน ระบบเอกสาร
         -สภาพชุมชน วิถีชีวิต ทุนทางสังคม

ทักษะ

  • การสร้างจิตสำนึกในความรับผิดชอบ/อุดมการณ์ของกลุ่ม
  • การถ่ายทอด การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน ถูกต้อง
  • การประสานงาน สร้างความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • การสร้างบรรยากาศ เป็นกันเอง
  • เชื่อมโยงความสัมพันธ์ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนให้ชุมชนเป็นแกนกลางของการพัฒนา
  • จัดทำแผนพัฒนากลุ่มหรือชุมชน
  • การดำเนินการประชุมอย่างมีส่วนร่วม
  • การกระตุ้นให้แสดงความคิดเห็น สรุปประเด็น ดึงเกมให้อยู่ในเนื้อหา
  • การทำงานเป็นทีมของคุณอำนวย

ผมคิดว่า วันที่ 8 ส.ค. ซึ่งนัดหมายคุณอำนวยทั้ง 9 คนไว้ จะนำข้อสรุปเบื้องต้นนี้เข้าหารือ เพื่อปรับปรุงให้กระชับยิ่งขึ้น ซึ่งเราได้แบ่งบทบาทคุณอำนวยเป็น 3 บทบาทหลักคือ 1)ประสานงาน 2)นำกระบวนการประชุม 3)บันทึก รวมทั้งจะระดมความคิดเพื่อหาตัวชี้วัดในแต่ละหัวข้อความรู้และทักษะดังกล่าวด้วย จากนั้นจะให้แต่ละคนประเมินตนเอง แล้วช่วยกันออกแบบกระบวนการประชุมเวทีคุณกิจของแต่ละตำบล ซึ่งถือเป็นเวทีเรียนรู้ของวงคุณอำนวยอย่างเป็นระบบครั้งแรก

ผมคิดว่าเมื่อสิ้นสุดโครงการนี้ เราคงได้ชุดความรู้ที่เป็นความสามารถของคุณอำนวย(EK) รวมทั้งความรู้ฝังลึก(TK)จากปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาให้กลุ่มเข้มแข็ง เป็นแกนกลางในการพัฒนาชุมชนของคุณอำนวยทั้ง 9 คนครับ

ทีมคุณอำนวย

ตำบลบางจาก

            

คุณเอกนรินทร์  เพียรดี    คุณพัชณี  พนิตอังกูร         คุณมนัสชนก

  ตำบลท่าไร่

        

คุณจุรี  บันเทิงจิตร           คุณชินวัฒน์  สุวรรณเลิศ  คุณชาบีอา ยุทธกาศ

ตำบลมะม่วงสองต้น

               

คุณเสาวคนธ์  วิฑูรย์พันธ์  คุณเสาวลักษณ์  เยี่ยงกุลเชาว์    คุณวรรณี  สำแดง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันจัดการความรู้เพื่อชุมชนความเห็น (0)