ฐานคิดการพัฒนาเพื่อความพอเพียง

ฐานคิดการพัฒนาเพื่อความพอเพียง

1.ยึดแนวพระราชดำริ การพัฒนาแบบเศรษฐกิจพอเพียง ตามขั้นตอนทฤษฎีใหม่ 2. สร้างพลังทางสังคม โดยการประสานกับภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ ธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน ประชาชน ฯลฯ เพื่อใช้ขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาธุรกิจชุมชน 3. ยึดพื้นที่เป็นหลัก ให้องค์กรชุมชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและให้ภาคอื่น ๆ คอยให้การกระตุ้น ส่งเสริม และสนับสนุน 4. ใช้กิจกรรมของชุมชนเป็นเครื่องมือสร้างการเรียนรู้และการจัดการร่วมกัน พร้อมพัฒนาอาชีพที่หลากหลาย เพื่อเป็นทางเลือกของคนในชุมชน ซึ่งมีความแตกต่างกันทั้งด้านเพศ วัย การศึกษา ความถนัด ฐานะ ฯลฯ 5. ส่งเสริมการรวมกลุ่ม และการสร้างเครือข่าย องค์กรชุมชนเพื่อสร้างคุณธรรมจริยธรรมและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพอย่างรอบด้าน ทั้งการศึกษา สาธารณสุข การฟื้นฟูวัฒนธรรม การจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 6. การวิจัยและการพัฒนาธุรกิจชุมชนครบวงจร โดยให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและฐานทรัพยากรของท้องถิ่น การเริ่มพัฒนาจากวงจรธุรกิจขนาดเล็กระดับท้องถิ่นไปสู่วงจรธุรกิจขนาดใหญ่ระดับประเทศ และต่างประเทศ 7. พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ให้มีศักยภาพสูงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ที่มีข้อมูลข่าวสารธุรกิจนั้น ๆ อย่างครบวงจรพร้อมทั้งใช้เป็นสถานที่ศึกษาดูงานและฝึกอบรม

Reference :  http://www.cdswtu.com/index.php?option=content&task=view&id=112

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พอเพียงความเห็น (1)

นายบอน
IP: xxx.28.35.1
เขียนเมื่อ 
เป็นเรียงความที่อ่านแล้ว มองเห็นภาพได้ชัดเจนครับ ขอชื่นชมในมุมมองและวิธีคิด วิธีเขียนเรียงความชิ้นนี้ออกมา ซึ่งเนื้อหาได้บอกเล่าหลายอย่าง ขอเป็นกำลังใจให้น้องนภสิริต่อไปนะครับ และขออนุญาตนำไปเผยแพร่ที่อื่นด้วยครับ เพื่อให้หลายคนได้มีโอกาสอ่านเรียงความดีๆในช่วงเวลาที่มีแต่เรื่องเครียดๆ เช่นปัจจุบันนี้ครับ
keep in mind