หลักการสำคัญของ 7 Habits ที่ Covey ได้มาจากการวิจัยบุคลิกภาพของชาวอเมริกันที่ประสบความสำเร็จในรอบ 200 ปีที่ผ่านมาว่า มีคุณลักษณะสำคัญอย่างไร  ซึ่งพบว่าจะต้องมีอุปนิสัย 7 ประการที่สำคัญเพื่อผลักดันให้ประสบความสำเร็จ ประกอบด้วย 

  1. Private Victory ซึ่งในการที่จะประสบความสำเร็จในระดับบุคคลได้นั้นต้องใช้อุปนิสัยสำคัญ 3 ประการคือ  1) Be Proactive 2) Begin with the End in Mind  และ 3) Put First Things First 
  2. Public Victory  ซึ่งในการจะประสบความสำเร็จในระดับสาธารณะได้ต้องใช้อุปนิสัยสำคัญอีก 3 ประการ คือ 1) Think Win-Win  2) Seek First to Understand, Then to Be Understood  และ 3) Synergize 

จึงจะทำให้บุคคลพัฒนาจาก Dependence สู่ Independence และ Interdependence ได้  และพึงใช้อุปนิสัยสุดท้ายอย่างสม่ำเสมอ คือ Sharpen the Saw  ดังในภาพ (ขออภัยที่ใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษ  เพื่อรักษาเนื้อความเดิมไว้)