เจตคติของประชาชนต่อการใช้ INTERNET ตำบล ในจังหวัดนครสวรรค์

             จากการปฎิรูปทางการเมืองที่เกิดขึ้นตามรัฐธรรมนูญพุทธศักราช 2540 มีผลต่อการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงต่อโครงสร้างอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล และข้อมูลทีเกี่ยวข้องกับศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลก็มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารการจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อไป
              การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการ เป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เกิดความรวดเร็ว สามารถปรับใช้ระบบอุปกรณ์ เทคโนโลยี เครื่องมือที่ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์
               ในห้วงเวลาที่ประเทศชาติ กำลังเผชิญปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ และประชาชน ทุกระดับ ประสบปัญหาต่าง ๆ ปัญหาหนึ่งที่ประชาชนระดับรากหญ้า ซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศถูก รุมเร้าคือปัญหาความยากจน รัฐบาลจึงได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาว่า จะจัดให้มีโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ขึ้น
                หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็นแนวทางประการหนึ่ง ที่จะสร้างความเจริญแก่ชุมชนให้สามารถยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้น โดยการผลิตหรือจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น ให้กลายเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ มีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตนเองที่ สอดคล้องกับวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นด้วยระบบร้านค้าเครือข่ายและอินเตอร์เน็ตเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้
                กระทรวงมหาดไทยจึงได้กำหนดนโยบายสนับสนุนการดำเนินการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิภัณฑ์ รวมทั้งพัฒนาข้อมูลระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารราชการและการพัฒนาโดยเน้นที่ Internet ตำบลให้มีความครอบคลุมทั่วประเทศ มีการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลโดยสามารเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ผ่านเว็บไซด์ของกรมการปกครอง และได้ร่วมมือกับองค์การโทรศัพท์เพื่อจัดทำระบบและให้บริการสื่อสารข้อมูลด้วยระบบ Internet ผ่านหมายเลขโทรศัพท์
                Internet เป็นระบบเครือข่าย ( Network ) ที่เชื่อมโยงเครือข่ายมากมายหลากหลายเครือข่ายทั่วโลกเข้าด้วยกัน อินเตอร์เน็ตจึงเป็นแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีข้อมูลในทุก ๆ ด้าน ให้ผู้ที่สนใจเข้าไปค้นคว้าหาความรู้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และง่ายดายเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันด้วยเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย และเป็นมาตรฐานตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 
               จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทและมีความสำคัญอย่างมากมาย  รวมถึง Internet ตำบลก็มีความสำคัญอย่างยิ่ง  เปรียบเสมือนเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาหาความรู้ของชุมชน ทำให้ประชาชนมีความรู้มากขึ้น  และช่วยให้มีการบริหารจัดการของรัฐมีประสิทธิภาพ มีความทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และทำให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้ทันกับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  จากสภาพดังกล่าว  ผู้ศึกษาจึงเล็งเห็นความสำคัญของการมี  Internet ตำบล จึงได้จัดทำงานวิจัยขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
                เพื่อศึกษาเจตคติของประชาชนที่มีต่อการใช้ Internet ตำบลในจังหวัดนครสวรรค์
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
               -ทำให้ทราบถึงเจตคติทั้งทางด้านผลดี และผลเสียของประชาชนที่มีต่อการใช้ Internet ตำบลในจังหวัดนครสวรรค์
               -สามารถนำผลที่ได้มาพิจารณาเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุงระบบInternet ตำบลต่อไป
ขอบเขตของการวิจัย
              -ขอบเขตด้านเนื้อหา
              ต้องการศึกษาเจตคติของประชาชนที่มีต่อการใช้ Internet ตำบลในจังหวัดนครสวรรค์
              -ขอบเขตด้านประชากร
              ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนทที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารตำบลทุกแห่งในจังหวัดนครสวรรค์
             -ขอบเขตด้านพื้นที่ 
              พื้นที่ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ พื้นที่ในจังหวัดนครสวรรค์ทั้งหมด ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง
             -ขอบเขตด้านตัวแปร
             ตัวแปรต้น  คือ  เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
             ตัวแปรตาม คือ ลักษณะเจตคติของประชาชนที่มีต่อการใช้ Internet ตำบลในจังหวัดนครสวรรค์
_____________________________________________________________________
http://www.pioneer.netserv.chula.ac.th
http://www.thaitambon.com
http://tambon.khonthai.com
นางสาวฝนทิพย์  พัฒนการค้า  รัฐประศาสนศาสตร์ รุ่น 3  รหัส 48199080843

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศความเห็น (1)

นายบอน
IP: xxx.28.35.1
เขียนเมื่อ 

ผลงานชื้นนี้ อยู่ในช่วงจุดเริ่มต้นหรือเปล่าครับ
อยากทราบจังว่า เนื้อหาด้านเจตคติที่ว่านี้ มีอะไรบ้าง บางทีอาจจะนำไปปรับใช้ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์บ้างนะครับ
มีเพื่อนที่ได้จัดำทเวบไซต์ของตำบล คือ เวบไซต์ของตำบลหนองสรวง เพื่อนผมคงต้องการข้อมูลนี้เช่นกันครับkeep in mind