ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร 7 habits ให้แก่กลุ่มหัวหน้าภาควิชา และอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 23 - 26 กุมภาพันธ์ ศกนี้  รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 4  แล้ว  เป้าหมายของปีนี้คือ อบรมรุ่นละ  50  คน  ระดับอธิการบดี  และคณบดี  รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี  หัวหน้างาน/หน่วย  และหัวหน้าภาควิชา/อาจารย์ใหม่  โดยศ.ดร.จีระ  หงส์ลดารมภ์  และPacRim  Group วันที่บันทึกภาพเป็นการนำเสนอเรื่อง Win Win Situation ซึ่งมีหลักการประยุกต์มาจากทฤษฎีเกม  ใน 4 สถานการณ์ คือ Win-Lose, Lose-Win, Win-Win, Lose-Lose  ปัจจุบันในเชิงธุรกิจและการบริหารจัดการมักนิยมแนวทางที่เป็น Win-Win ทั้งสองฝ่าย