เด็กมีปัญหาทางสติปัญญา

เด็กพิการทาง  สติปัญญา
              เด็กบกพร่องทางสติปัญญา หมายถึง เด็กที่มีสติปัญญาต่ำกว่าเด็กปกติทั่วไป ซึ่งส่งผลให้เด็กเหล่านี้มีปัญหาในการปรับตัว ทำให้เด็กไม่สามารถปรับตัวได้เหมือนกับเด็กปกติ พฤติกรรมดังกล่าวจะแสดงให้เห็นได้ตั้งแต่ในวัยเด็ก (Reynolds & Birch, 1977 อ้างอิงจาก ผดุง อารยะวิญญู : 2538) ดูรายละเอียด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อนุรักษ์ 27ความเห็น (0)