“ระบบสวัสดิการชุมชนพึ่งตนเอง” ของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน

            (23 ก.พ. 49) ไปร่วมอภิปรายหัวข้อ “ทิศทางการพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมของประเทศไทย” จัดโดยกระทรวงแรงงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสัมมนา “สรุปโครงการ CDP – SP II” (Country Development Partnership for Social Protection II Closing Workshop)
            ได้ให้ความเห็นว่า “การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคม” ของรัฐบาลควรคำนึงถึงและให้ความสำคัญกับ ระบบสวัสดิการชุมชนพึ่งตนเอง ที่ชุมชนไทยได้พัฒนาขึ้นจนกลายเป็นระบบและขบวนการสำคัญในปัจจุบันและมีแนวโน้มจะมีความก้าวหน้าเป็นปึกแผ่นมากขึ้นเป็นลำดับ
            ในการให้ความเห็นของผมได้อาศัยข้อความสำคัญดังต่อไปนี้แสดงในรูปแบบ PowerPoint ประกอบการอภิปราย (เป็นข้อความจากบทความของคุณพรรณทิพย์ เพชรมาก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ซึ่งผมขอขอบคุณไว้ณที่นี้)

 

 

 

 

ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม

24 ก.พ. 49

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรมความเห็น (0)