โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม  ใช้โอกาสในเดือนแห่งความรัก เปิดให้บริการใหม่หลายๆอย่าง ที่หนักหน่อยก็คือหอผู้ป่วยหนัก (ICU) และหน่วยไตเทียม  พ่วงด้วยเปิดตัวคลินิกสุขภาพเท้า เบาหวาน (Diabetes foot care clinic)

        คลินิกสุขภาพเท้าเบาหวาน กำหนดให้บริการสัปดาห์ละ 1 วัน ทุกวันพุธ เวลา 13.00-16.00 น. โดยใช้ห้องผ่าตัดเล็ก ที่ไม่ได้ใช้งาน ของ ER ปรับเป็นห้องให้บริการชั่วคราว กำหนดผู้ให้บริการประกอบด้วย แพทย์ผู้ตรวจรักษาแผล และประเมินแผล  พยาบาล ER ในการทำแผลและนัดดูแลแผลตามเกรดที่กำหนด   นักกายภาพบำบัดทำหน้าที่ประเมินความผิดปกติของเท้า และจัดหารองเท้าที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วย และพยาบาลประจำคลินิกอีก 2 คน ในการประเมินเท้า จัดเตรียมประวัติ นัดผู้ป่วย  ส่วนผมมีหน้าที่เป็นผู้จัดทำทะเบียน และประสานงานทั่วไป

     ทั้งนี้กลุ่มที่จะขึ้นทะเบียนในคลินิกจะได้จากผู้ป่วยกลุ่ม High risk และ very high risk ที่ได้ผลมาจากการประเมินเท้า 100 % ในการลงชุมชน และจากคลินิกเบาหวานที่ PCU และ OPD

     

   
(เดิม) ภาพการให้บริการบริเวณจุดคัดกรอง
 ของ ER
   การฝึกขูดตาปลา หนังแข็ง
 ของนักกายภาพ
   
 เปิด คลินิกสุขภาพเท้าเบาหวาน
บริการตั้งแต่ ก.พ. 49
 เปิดตัวครั้งแรก เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมาเป็นลูกค้า
 ปรึกษาด้านเท้าและรองเท้ามากมาย

ภก.เอนก  ทนงหาญ  ผู้เล่าเรื่อง