ระเบียบกรมประมง

ว่าด้วยการนำเข้าและการขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งขาว เพื่อการเพาะพันธุ์และปรับปรุงสายพันธุ์ พ.ศ. 2547
ขั้นตอนการปฏิบัติตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการนำเข้าและการขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งขาว
เพื่อการเพาะพันธุ์และปรับปรุงสายพันธุ์ พ.ศ. 2547
ขั้นตอนที่ 1 การขอขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งขาว
 1. ยื่นคำขอตามแบบ กข1 ที่ให้ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ที่สถาบัน   ศูนย์   หรือสถานีในสังกัด สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง  ในท้องที่หรือท้องที่ใกล้เคียงที่ฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งขาวตั้งอยู่  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล   กรมประมง  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โดยแนบหลักฐานดังต่อไปนี้ คือ
     1.1 เอกสารรับรองการเป็นฟาร์มมาตรฐาน CoC
     1.2 กรณีเป็นบุคคลธรรมดา  ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นคำขอ  
     1.3 กรณีเป็นนิติบุคคล  ให้แนบ
          -  สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท  หรือห้างหุ้นส่วน ซึ่งมีอายุไม่เกิน 90 วัน  นับแต่วันที่ออกหนังสือรับรอง   
          -  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  และสำเนาทะเบียนบ้านของหุ้นส่วนผู้จัดการ  หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
     1.4 กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นแทน  ให้แนบหลักฐานต่อไปนี้ด้วย
          -  หนังสือมอบอำนาจ
          -  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ
     1.5   แผนการดำเนินงานโครงการปรับปรุงสายพันธุ์กุ้งขาว
     1.6   กรณีที่ผู้ยื่นคำขอมีความประสงค์จะจำหน่ายลูกกุ้งขาวในระยะ Nauplius  จากฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งขาวให้แก่ฟาร์มเพาะพันธุ์อื่น  ให้แนบบัญชีรายชื่อของฟาร์มเพาะพันธุ์ที่จะรับซื้อลูกกุ้งนั้นด้วย  โดยฟาร์มเพาะพันธุ์ดังกล่าวนั้นจะต้องได้มาตรฐาน CoC    และได้รับการตรวจสอบความเหมาะสมจากกรมประมงแล้ว
 1.7  แผนผังของฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งขาวที่จะขอขึ้นทะเบียน
ขั้นตอนที่ 2 การขออนุญาตนำกุ้งขาวเข้ามาในราชอาณาจักร
 1. ยื่นคำขออนุญาตตามระเบียบกรมประมง  ว่าด้วยการยื่นคำขออนุญาตให้นำสัตว์น้ำบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักร  ณ ส่วนอนุญาตและจัดการประมง สำนักบริหารจัดการด้านการประมง โดยแนบหลักฐาน
เอกสารดังต่อไปนี้ 
     1.1 สำเนาหนังสือแสดงการขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งขาว  (ตามแบบ กข 3)  และบัญชีรายละเอียดการนำเข้าพ่อแม่พันธุ์กุ้งขาวเพื่อเพาะพันธุ์และปรับปรุงสายพันธุ์  (ตามแบบ  กข 3-1)
     1.2 ในกรณีที่เคยนำเข้ากุ้งขาวตามระเบียบนี้มาแล้ว  ให้แนบสำเนาบันทึกข้อมูลที่มีรายละเอียดการปฏิบัติงาน จำนวนและที่มาของกุ้งขาว  และสุขภาพของกุ้งขาว  รวมทั้งลักษณะอาการป่วยและจำนวนที่ตายของกุ้งขาว
 2. ในกรณีที่ต้องการยกเว้นภาษี ส่วนอนุญาตและจัดการประมง จะติดต่อขอรับใบรับรองโรงเพาะฟักเพื่อการทำพันธุ์ จาก สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง (สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล เป็นผู้ดำเนินการ)
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนการนำเข้ากุ้งขาว
1. ให้ผู้รับหนังสืออนุญาตนำเข้ากุ้งขาวแจ้งนำเข้าก่อนวันนำเข้า 2. วันทำการ ตามแบบฟอร์ม กข-4 โดยให้แจ้งที่หน่วยงานดังนี้คือ
     1.1   สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อดำเนินการกักกัน  ตามรายละเอียดในข้อ 3
     1.2 ด่านศุลกากรที่จะนำเข้า
          1.2.1 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานกรุงเทพ   ให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานกรุงเทพฯ  และ แจ้งสถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำจืด กรมประมง  เกษตรกลาง  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร  เพื่อนำส่งตัวอย่างต่อไป
          1.2.2 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่   ให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานหาดใหญ่  และ แจ้งสถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำชายฝั่ง   จังหวัดสงขลา  เพื่อนำส่งตัวอย่างต่อไป
          1.2.3 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต  ให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานภูเก็ต  และ แจ้งศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต   จังหวัดภูเก็ต  เพื่อนำส่งตัวอย่างต่อไป
 2. หลักเกณฑ์การนำกุ้งเข้า โดยทำการขออนุญาตที่ด่านตรวจสัตว์น้ำตาม พรบ. โรคระบาดสัตว์
     2.1  มีใบอนุญาตนำเข้าตามพรบ. ประมง (ข้อ 2(1)).
     2.2  Health Certificate ( SPF 4 โรค )
     2.3 ใบยกเว้นภาษี  ( ถ้ามี )
     2.4 หนังสือแสดงการขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งขาวเพื่อขอนำเข้ามาเพาะพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์ (กข3)
3. พนักงานเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบหลักฐาน และสุ่มเก็บตัวอย่างกุ้งขาวที่นำเข้า  จากนั้นให้ผู้นำเข้านำกุ้งขาวที่เหลือจากการสุ่มตัวอย่างไปกักไว้ในเขตกักกัน ที่กำหนดไว้    โดยให้ถือระยะเวลา 15 วันนับแต่วันนำเข้าเป็นระยะเวลาในการกักกันโรค   ห้ามมิให้ทำการเคลื่อนย้ายกุ้งขาวมีชีวิตนั้นออกจากบริเวณที่กำหนดไว้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาต  (กรมประมงจะทำการตรวจสอบอาการของกุ้งที่อยู่ในเขตกักกัน โดยถือว่ากุ้งที่อยู่ในเขตกักกันยังอยู่ในระหว่างขั้นตอนของการนำเข้า ฉะนั้นหากกรมประมงทำการตรวจสอบ พบว่ากุ้งที่กักกันมีการตายผิดปกติ หรือมีอาการผิดปกติ กรมประมงจะพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป)
ขั้นตอนที่ 4  การจำหน่ายลูกกุ้งขาว
 1. ผู้ขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งขาวสามารถจำหน่ายกุ้งขาวได้เฉพาะลูกกุ้งในระยะ  Post larva เท่านั้น  โดยต้องเก็บลูกกุ้งไว้สำหรับการปรับปรุงพันธุ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10  ของจำนวนลูกกุ้งที่ผลิตได้ในแต่ละครั้ง และจำหน่ายลูกกุ้งระยะ  Nuaplius   ได้เฉพาะฟาร์มเพาะพันธุ์ที่ได้มาตรฐาน CoC  ที่ได้แจ้งบัญชีรายชื่อไว้แล้ว หรือ ที่จะได้แจ้งเพิ่มเติมแก่กรมประมงภายหลังจากนั้น
 2. ในการจำหน่ายลูกกุ้งขาว ให้ปฏิบัติตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการจัดทำหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ พ.ศ. 2546  โดยให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการปลอดเชื้อ   SPF  (Specific Pathogenic Free) ที่ได้มา  ในการขอหนังสือกำกับการจำหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ำสำหรับลูกกุ้งขาวด้วย
 ที่มา. http://www.thaiqualityshrimp.com/production/link1.asp?nID=9

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมง G.801ความเห็น (0)