โครงการ 108 อาชีพ

กิจกรรม 108 อาชีพ
แบบรายงานความก้าวหน้า
โครงการพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาความยากจน ระยะที่ 1
อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น
1.   วิทยาลัย   อาชีวศึกษาขอนแก่น
2.   การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้  weblog
      ที่วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  วันที่  24  กุมภาพันธ์  2549
                ชื่อผู้เข้าอบรม       1.   นางวิริยา         เตโช
                                                2.   นายไสว          อิ่มประสงค์
3.  การอบรมเพื่อขยายผลการจัดการความรู้  KM  สำหรับผู้ปฏิบัติงานพัฒนาอาชีพของสถานศึกษา
     ที่สวนสนรีสอร์ท  อ. พล จ. ขอนแก่น  วันที่  4-5  กุมภาพันธ์  2549
                ชื่อผู้เข้าอบรม       1.  นางวิริยา          เตโช
                                                2.  นางดวงใจ       รัตนเรืองศรี
4.  การร่วมงานถนนอาชีพ  ครั้งที่  1  อ. ชุมแพ  จ.ขอนแก่น  วันที่  11  กุมภาพันธ์  2549
     การอบรม  108  อาชีพ
ที่
รายวิชา
จำนวนผู้เข้ารับ
การอบรม
ชื่อวิทยากร
1
การทำพวงกุญแจ
17
อ.บุศราวัลย์      ชูภักดี
2
การทำเห็ดหยอง
อ.ปาริชาติ         จำปาราช
3
การเขียนป้าย
9
อ.วีรพงษ์           นามลาบุตร  
4
      สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ที่นำมาแสดง       
                1.   ชื่อชิ้นงาน    ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
                      ชื่อเจ้าของ/ผู้นำเสนอ   น.ส.เมธินี แพงคำฮัก,น.ส.อุษยาณีย์   แสงศรีเรือง,น.ส.สายฝน  ศิริทนสาร,
                                                        น.ส.อัญชลี เพ็งบก,น.ส.วิรารัตน์    มัสมี
                2.   ชื่อชิ้นงาน     ออนซอนหมากขาม
                      ชื่อเจ้าของ/ผู้นำเสนอ  น.ส.กุณฑลี   วงษ์เสนา,น.ส.นงนุช     พลเสนา
      โครงงาน
                1.  ชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์     สบู่ซักผ้า
                      ชื่อเจ้าของโครงงาน/ผู้นำเสนอ                                 
                                1.  นางสาวสุปราณี      แก้วอุดม            แผนกวิชา  การบัญชี       ระดับ    ปวส.        ชั้นปีที่    2
                                2.  นางสาวกัลยา         แจ่มสมบูรณ์   แผนกวิชา  การบัญชี          ระดับ    ปวส.        ชั้นปีที่    2
                                3.  นางสาวจารุณี         โฆษาศรี            แผนกวิชา  การบัญชี       ระดับ    ปวส.        ชั้นปีที่    2
                                4.  นางสาวพัชรี           พันแน่น            แผนกวิชา  การบัญชี       ระดับ    ปวส.        ชั้นปีที่    2
                                5.  นางสาวอุทุมพร     ใจอ่อน               แผนกวิชา  การบัญชี       ระดับ    ปวส.        ชั้นปีที่    2
                      อาจารย์ที่ปรึกษา   อ.ไตรภพ      เทียบพิมพ์,  อ. ณภัทร   เมณฑกานุวงษ์
               2.  ชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์     การทำจ่อมเห็ด
                      ชื่อเจ้าของโครงงาน/ผู้นำเสนอ                                 
                                1.  นางสาวจารุวรรณ   รื่นเริง             แผนกวิชา  การบัญชี         ระดับ    ปวส.        ชั้นปีที่    2
                                2.  นางสาวตะวัน         จันทะเสน      แผนกวิชา  การบัญชี         ระดับ    ปวส.        ชั้นปีที่    2
                                3.  นางสาวปริศนา       ชมภูมี                แผนกวิชา  การบัญชี       ระดับ    ปวส.        ชั้นปีที่    2
                                4.  นางสาวพัชรี             จำงูเหลือม       แผนกวิชา  การบัญชี       ระดับ    ปวส.        ชั้นปีที่    2
                                5.  นางสาวอัจฉรา         น้อยศรี             แผนกวิชา  การบัญชี       ระดับ    ปวส.        ชั้นปีที่    2
                      อาจารย์ที่ปรึกษา   อ. ณภัทร   เมณฑกานุวงษ์
                3.  ชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์     ขนมจีนจากแป้งสีธรรมชาติ
                      ชื่อเจ้าของโครงงาน/ผู้นำเสนอ                                 
                                1.  นางสาวนิสา        ดอนสาน้อย       แผนกวิชา  การบัญชี         ระดับ    ปวส.        ชั้นปีที่    2
                                2.  นางสาวภวรรณตรี   โมดำ             แผนกวิชา  การบัญชี          ระดับ    ปวส.        ชั้นปีที่    2
                                3.  นางสาวศิริพร       นิลแก้ว                แผนกวิชา  การบัญชี       ระดับ    ปวส.        ชั้นปีที่    2
                                4.  นางสาวสุกัญญา    สุริยะ                  แผนกวิชา  การบัญชี       ระดับ    ปวส.        ชั้นปีที่    2
                                5.  นางสาวอรวรรณ    บุริจันทร์            แผนกวิชา  การบัญชี       ระดับ    ปวส.        ชั้นปีที่    2
                      อาจารย์ที่ปรึกษา   อ. ณภัทร   เมณฑกานุวงษ์ , อ.บุบผา    ไกรสรกุล
                4.  ชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์     ผงขัดผิว   5 สหาย
                      ชื่อเจ้าของโครงงาน/ผู้นำเสนอ                                 
                                1.  นางสาวประภาพร   ดอนเหนือ     แผนกวิชา  การบัญชี        ระดับ    ปวส.        ชั้นปีที่    2
                                2.  นางสาวพรทิพย์      เค้ายา             แผนกวิชา  การบัญชี           ระดับ    ปวส.        ชั้นปีที่    2
                                3.  นางสาวอมรพรรณ     แก้วผาง         แผนกวิชา  การบัญชี       ระดับ    ปวส.        ชั้นปีที่    2
                                4.  นายกิตติพงษ์         อุบลพิทักษ์         แผนกวิชา  การบัญชี       ระดับ    ปวส.        ชั้นปีที่    2
                                5.  นางสาวสุภาวดี     พรมดอนก่อ       แผนกวิชา  การบัญชี       ระดับ    ปวส.        ชั้นปีที่    2
                      อาจารย์ที่ปรึกษา   อ. ณภัทร   เมณฑกานุวงษ์
การแสดงแฟชั่นโชว์
                ชื่อชุด  แฟชั่นโชว์                                                               จำนวนผู้แสดง    17   คน
                ชื่อผู้ควบคุม/ฝึกสอน    อ.คนึง     นึกชอบ  และคณาจารย์แผนกผ้าและเครื่องแต่งกายทุกคน
5.  การร่วมงานถนนอาชีพ  ครั้งที่  2  อ. บ้านไผ่  จ.ขอนแก่น  วันที่  14  กุมภาพันธ์  2549
     การอบรม  108  อาชีพ
ที่
รายวิชา
จำนวนผู้เข้ารับ
การอบรม
ชื่อวิทยากร
1
การจัดดอกไม้
82
อ.พรฤดี      ดงใหญ่
2
กระเป๋ากระดาษ
80
อ.วิภาวรรณ   ภิรมย์ไชย
3
น้ำเต้าหู้+ปาท่องโก๋
43
อ.จินตนา    โฆษิตชัยมงคล        
4
      สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ที่นำมาแสดง       
                1.   ชื่อชิ้นงาน    ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
                      ชื่อเจ้าของ/ผู้นำเสนอ   น.ส.เมธินี แพงคำฮัก,น.ส.อุษยาณีย์   แสงศรีเรือง,น.ส.สายฝน  ศิริทนสาร,
                                                        น.ส.อัญชลี เพ็งบก,น.ส.วิรารัตน์    มัสมี
                2.   ชื่อชิ้นงาน     ออนซอนหมากขาม
                      ชื่อเจ้าของ/ผู้นำเสนอ  น.ส.กุณฑลี   วงษ์เสนา,น.ส.นงนุช     พลเสนา
      โครงงาน
                1.  ชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์     สบู่ซักผ้า
                      ชื่อเจ้าของโครงงาน/ผู้นำเสนอ                                 
                                1.  นางสาวสุปราณี      แก้วอุดม            แผนกวิชา  การบัญชี       ระดับ    ปวส.        ชั้นปีที่    2
                                2.  นางสาวกัลยา         แจ่มสมบูรณ์   แผนกวิชา  การบัญชี          ระดับ    ปวส.        ชั้นปีที่    2
                                3.  นางสาวจารุณี         โฆษาศรี            แผนกวิชา  การบัญชี       ระดับ    ปวส.        ชั้นปีที่    2
                                4.  นางสาวพัชรี           พันแน่น            แผนกวิชา  การบัญชี       ระดับ    ปวส.        ชั้นปีที่    2
                                5.  นางสาวอุทุมพร     ใจอ่อน               แผนกวิชา  การบัญชี       ระดับ    ปวส.        ชั้นปีที่    2
                      อาจารย์ที่ปรึกษา   อ.ไตรภพ      เทียบพิมพ์,  อ. ณภัทร   เมณฑกานุวงษ์
               2.  ชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์     การทำจ่อมเห็ด
                      ชื่อเจ้าของโครงงาน/ผู้นำเสนอ                                 
                                1.  นางสาวจารุวรรณ   รื่นเริง             แผนกวิชา  การบัญชี         ระดับ    ปวส.        ชั้นปีที่    2
                                2.  นางสาวตะวัน         จันทะเสน      แผนกวิชา  การบัญชี         ระดับ    ปวส.        ชั้นปีที่    2
                                3.  นางสาวปริศนา       ชมภูมี                แผนกวิชา  การบัญชี       ระดับ    ปวส.        ชั้นปีที่    2
                                4.  นางสาวพัชรี             จำงูเหลือม       แผนกวิชา  การบัญชี       ระดับ    ปวส.        ชั้นปีที่    2
                                5.  นางสาวอัจฉรา         น้อยศรี             แผนกวิชา  การบัญชี       ระดับ    ปวส.        ชั้นปีที่    2
                      อาจารย์ที่ปรึกษา   อ. ณภัทร   เมณฑกานุวงษ์
                3.  ชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์     ขนมจีนจากแป้งสีธรรมชาติ
                      ชื่อเจ้าของโครงงาน/ผู้นำเสนอ                                 
                                1.  นางสาวนิสา        ดอนสาน้อย       แผนกวิชา  การบัญชี         ระดับ    ปวส.        ชั้นปีที่    2
                                2.  นางสาวภวรรณตรี   โมดำ             แผนกวิชา  การบัญชี          ระดับ    ปวส.        ชั้นปีที่    2
                                3.  นางสาวศิริพร       นิลแก้ว                แผนกวิชา  การบัญชี       ระดับ    ปวส.        ชั้นปีที่    2
                                4.  นางสาวสุกัญญา    สุริยะ                  แผนกวิชา  การบัญชี       ระดับ    ปวส.        ชั้นปีที่    2
                                5.  นางสาวอรวรรณ    บุริจันทร์            แผนกวิชา  การบัญชี       ระดับ    ปวส.        ชั้นปีที่    2
                      อาจารย์ที่ปรึกษา   อ. ณภัทร   เมณฑกานุวงษ์ , อ.บุบผา    ไกรสรกุล
                4.  ชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์     ผงขัดผิว   5 สหาย
                      ชื่อเจ้าของโครงงาน/ผู้นำเสนอ                                 
                                1.  นางสาวประภาพร   ดอนเหนือ     แผนกวิชา  การบัญชี        ระดับ    ปวส.        ชั้นปีที่    2
                                2.  นางสาวพรทิพย์      เค้ายา             แผนกวิชา  การบัญชี           ระดับ    ปวส.        ชั้นปีที่    2
                                3.  นางสาวอมรพรรณ     แก้วผาง         แผนกวิชา  การบัญชี       ระดับ    ปวส.        ชั้นปีที่    2
                                4.  นายกิตติพงษ์         อุบลพิทักษ์         แผนกวิชา  การบัญชี       ระดับ    ปวส.        ชั้นปีที่    2
                                5.  นางสาวสุภาวดี     พรมดอนก่อ       แผนกวิชา  การบัญชี       ระดับ    ปวส.        ชั้นปีที่    2
                      อาจารย์ที่ปรึกษา   อ. ณภัทร   เมณฑกานุวงษ์
การแสดงแฟชั่นโชว์
                ชื่อชุด  แฟชั่นโชว์                                                               จำนวนผู้แสดง     14      คน
                ชื่อผู้ควบคุม/ฝึกสอน    อ.คนึง     นึกชอบ  และคณาจารย์แผนกผ้าและเครื่องแต่งกายทุกคน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นความเห็น (0)